Νόμος 4512/18 - Άρθρο 369

Άρθρο 369: Χορήγηση άδειας ανώνυμης εταιρείας καζίνο σε επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχείρηση λειτουργίας καζίνο, στην οποία έχει παραχωρηθεί άδεια καζίνο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δικαιούται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, να ζητήσει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Η αίτηση, για την εξέταση της οποίας απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ύψους 10.000 €, αναφέρει την κατηγορία της άδειας της οποίας ζητείται η χορήγηση, και περιλαμβάνει τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων α)α', στ)στ' και ζ)ζ' της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 361, που εφαρμόζεται αναλόγως, και τυχόν άλλα στοιχεία που μπορεί να καθορίζει με απόφασή της η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Στην περίπτωση της παραγράφου 7, η αίτηση περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων β)β', γ)γ', δ)δ' και η)η' της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 361. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 362 και επέχει ταυτόχρονα και θέση απόφασης έναρξης λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποφαίνεται αιτιολογημένα για την αίτηση, μέσα σε 2 μήνες από την υποβολή πλήρους φακέλου και, εφόσον χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, τροποποιείται αναλόγως, το αργότερο μέσα σε 2 μήνες, η υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του παραχωρησιούχου και του Ελληνικού Δημοσίου. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δύναται να καθορίσει με απόφασή της τα στοιχεία με τα οποία μπορούν να συμπληρώνονται, εξειδικεύονται ή τροποποιούνται τα στοιχεία που υποβάλλονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τη διαδικασία υποβολής τους, καθώς και να ρυθμίζει κάθε άλλο ειδικό και τεχνικό θέμα και λεπτομέρεια ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

3. Από την ημερομηνία χορήγησης άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η προγενέστερη άδεια και οι επιμέρους όροι της, ανεξαρτήτως του αν είναι ευμενέστεροι ή όχι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη νέα άδεια λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου, και η ανώνυμη εταιρεία καζίνο υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

4. Η χρονική διάρκεια των αδειών που παραχωρούνται κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου είναι η οριζόμενη στο άρθρο 359.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 28 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

5. Η χορηγούμενη σύμφωνα με το παρόν άρθρο άδεια λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο δύναται να ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 370 του παρόντος νόμου.

 

6. Η νέα άδεια λειτουργίας θα παρέχει όλα τα δικαιώματα και θα περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις της ήδη υφιστάμενης, με εξαίρεση τη χρονική διάρκεια της άδειας και τις οικονομικές υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 360 και 374 του παρόντος νόμου. Με την χορήγηση της νέας άδειας λειτουργίας τροποποιείται αυτοδικαίως ως προς τα θέματα που διαλαμβάνει η άδεια λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων το περιεχόμενο τυχόν υφιστάμενης άδειας παραχώρησης, σύμφωνα και με την αίτηση που έχει υποβάλει η αιτούσα επιχείρηση, επιτρεπομένων και άλλων διαφοροποιήσεων που μπορεί να περιληφθούν σε τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης που μπορεί να καταρτισθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, και της ανώνυμης εταιρείας καζίνο, προς τροποποίηση υφιστάμενης σύμβασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 29 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

7. Η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει δικαίωμα αποκλειστικής λειτουργίας καζίνο εντός της ζώνης στην οποία δικαιούται να ασκεί τη δραστηριότητά της ή και άλλης περιοχής που θα χωροθετηθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δύναται να εγκρίνει τη σχετική αίτηση και να περιλάβει δικαίωμα αποκλειστικής λειτουργίας στην άδεια λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο που θα εκδώσει, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 359 του παρόντος νόμου, εφόσον η επιχείρηση αναλάβει την υποχρέωση διενέργειας νέων επενδύσεων, που θα καθορισθούν στη σχετική σύμβαση παραχώρησης της επιχείρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση καταβάλλει αντάλλαγμα υπό μορφή ανάληψης υποχρέωσης ίδιας επένδυσης, όπως θα διαλαμβάνει η σχετική σύμβαση παραχώρησης που θα υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο. Το ύψος του ανταλλάγματος καθορίζεται από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4152/2013. Η αποτίμηση γίνεται λαμβανομένων υπόψη της χρονικής διάρκειας της άδειας υπό καθεστώς αποκλειστικότητας, της έκτασης της γεωγραφικής περιοχής στην οποία αυτή θα ισχύει, του εκτιμώμενου χρόνου απόσβεσης της επένδυσης, σε σχέση με το ύψος της, και λοιπών κριτηρίων που μπορούν να ορισθούν με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ρυθμίζονται η διαδικασία ορισμού του Πιστοποιημένου Εκτιμητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4152/2013 και λοιπά θέματα άσκησης του έργου, θέματα μεθοδολογίας της αποτίμησης και οποιοδήποτε άλλο ειδικό θέμα. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποφασίζει για τη χορήγηση δικαιώματος αποκλειστικής λειτουργίας καζίνο, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 359 του παρόντος νόμου, εφόσον κρίνει ότι η επένδυση είναι επωφελής και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή και τους φορείς χρηματοδότησης της νέας επένδυσης, το δημοσιονομικό όφελος, τις νέες θέσεις εργασίας και τις εν γένει ωφέλειες που αναμένεται να προκύψουν από αυτήν για την εθνική οικονομία. Η καταρτιζόμενη σύμβαση παραχώρησης διαλαμβάνει τους όρους ανάπτυξης της επένδυσης και περιλαμβάνει μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν ευλόγως, με όρους αγοράς, την προσήκουσα υλοποίηση της επένδυσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά της και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η επιχείρηση. Οι όροι αυτοί αποτυπώνονται καταλλήλως και στην άδεια λειτουργίας, κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.