Νόμος 4512/18 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Φορέας παραμένει χωρίς καταβολή ανταλλάγματος στη χρήση ακινήτων κυριότητας του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες των Υποθηκοφυλακείων που καταργούνται με την παράγραφο 5 του άρθρου 1.

 

2. Οι βεβαιωμένες υπέρ Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία οφειλές στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες εισπράττονται και αποδίδονται στο Φορέα.

 

3. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται η λέξη ΕΚΧΑ ΑΕ, εφεξής νοείται ο Φορέας.

 

4. Ο κατά την έναρξη του παρόντος νόμου Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία, προσαυξημένα κατά δύο, αποτελούν το Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Κεφαλαίου Α', μέχρι το διορισμό του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3. Τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δύο νέα μέλη υποδεικνύονται για διορισμό στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μέχρι τον κατά το προηγούμενο εδάφιο διορισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα θεωρείται ότι έχει νόμιμη συγκρότηση.

 

5. Οι δύο Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία υπηρετούν ως εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' αναλογία με τις αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών Έργων και Κτηματολογίου αντίστοιχα, μέχρι τον διορισμό των τελευταίων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 5.

 

6. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, μέχρι τον διορισμό του τελευταίου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 5.

 

7. Η κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία ασκεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του Φορέα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5, μέχρι τον διορισμό Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.

 

8. Για τις αποζημιώσεις των μελών του μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 4 εφαρμόζεται η υπ' αριθμόν 2/36349/2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 254/ΥΟΔΔ/2016).

 

9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 40, διατηρείται σε ισχύ η κοινή απόφαση 53256/2007 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2452/Β/2007) και η 9427/2007 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 361/Β/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 30 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

10. Στο Φορέα συστήνονται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, σύμφωνα με τα άρθρα 146Β και 159 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007).

 

Μέχρι τη σύσταση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι υπάλληλοι του Φορέα υπάγονται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

11. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παραγράφων 1 και 9 του άρθρου 40, κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των νόμων 2308/1995 και 2664/1998, διατηρούν την ισχύ τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 30 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

12. Τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Τμημάτων των Κτηματολογικών Γραφείων όπως προβλέπονται με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόντος, αναλαμβάνει μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους το Τμήμα Συντονισμού Περιφερειακών Τεχνικών Υπηρεσιών της παραγράφου 2.2.2.2. του άρθρου 14 του παρόντος.

 

13. Ο Φορέας δύναται, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων αυτών, καθώς και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 162 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

14. Ειδικά για τα έτη 2018 και 2019 και 2020, προκειμένου για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου  Ελληνικό Κτηματολόγιο δεν απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον: α) η σε απολογιστική βάση εσωτερική μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια αναδιαμόρφωση των αριθμητικών ποσών που περιγράφονται στους επιμέρους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, δεν επιφέρει αρνητική απόκλιση στο εγκεκριμένο ετήσιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα ΙΣΟΖΥΓΙΟ, του προϋπολογισμού του, β) επέρχεται ισόποση μεταβολή εσόδων και εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα, προερχόμενη από επιχορηγήσεις για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 55 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου έκτου του νόμου 4617/2019 (ΦΕΚ 88/Α/2019).

 

15. Για τις μετακινήσεις των προσώπων που εργάζονται για τον Φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο 13, καταβάλλονται με εντολή Φορέα και σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας αυτών, κατά τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση Δ9 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου έκτου του νόμου 4617/2019 (ΦΕΚ 88/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.