Νόμος 4512/18 - Άρθρο 371

Άρθρο 371: Διαρκείς υποχρεώσεις των ανώνυμων εταιρειών καζίνο σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας της και την αποφυγή συγκρούσεως συμφερόντων ή της ανάπτυξης μεθόδων που θα έθεταν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των παικτών και την αγορά παιγνίων, η ανώνυμη εταιρεία καζίνο πρέπει να πληροί καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της τις προδιαγραφές:

 

α) για την οργάνωση και υποδομή που προβλέπονται στο άρθρο 363 ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας,

 

β) για τη διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 364 για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της, και

 

γ) για την αξιοπιστία και καταλληλότητα των μετόχων με ειδική συμμετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 365.

 

Οι ανώνυμες εταιρείες καζίνο οφείλουν να συμμορφώνονται καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους με τις οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, με τους κανόνες δεοντολογίας που θεσπίζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες και, εν γένει, με τους κανόνες που θέτουν οι ίδιες με τον Εσωτερικό Κανονισμό τους.

 

2. Οι ανώνυμες εταιρείες καζίνο εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωσή τους, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, υπαλλήλων και εν γένει του προσωπικού τους, με τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και κανόνες για τη διενέργεια συναλλαγών σε καζίνο.

 

3. Οι ανώνυμες εταιρείες καζίνο διαθέτουν και εφαρμόζουν καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που περιέχει αποτελεσματικές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις, ώστε να ενεργούν όλα τα ευλόγως πρακτέα προκειμένου να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας και να μην επηρεάζονται αρνητικά τα συμφέροντα των παικτών. Οφείλουν επίσης να διαθέτουν υγιείς και αποτελεσματικές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αποτελεσματικές διαδικασίες εκτίμησης των κινδύνων και κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργίας των παιγνίων. Λαμβάνουν επίσης όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται η συνεχής και κανονική εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους και χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτόν κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, μέσα και διαδικασίες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους.

 

4. Οι ανώνυμες εταιρείες καζίνο καταγράφουν όλες τις δραστηριότητές τους, τις υπηρεσίες που παρέχουν και τις συναλλαγές που εκτελούν, κατά τρόπο που να επιτρέπει στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεών τους έναντι των παικτών ή των εν δυνάμει παικτών.

 

5. Σε περίπτωση αλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων διοικητικών στελεχών της παραγράφου 1 του άρθρου 364, η ανώνυμη εταιρεία καζίνο γνωστοποιεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων την αλλαγή και τα στοιχεία των νέων προσώπων που αναλαμβάνουν και ασκούν τα σχετικά καθήκοντα, με όλα τα απαιτούμενα για την αξιολόγησή τους δικαιολογητικά και πληροφορίες, αντίστοιχα με εκείνα που παρέχονται σ' αυτή κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, εντός 10 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αξιολογεί τα νέα πρόσωπα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 364, και, εφόσον κρίνει με αιτιολογημένη απόφασή της ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ζητεί εντός 60 ημερών από της γνωστοποιήσεως σ' αυτήν των στοιχείων των νέων προσώπων την απομάκρυνση και αντικατάστασή τους. Τέτοια απόφαση μπορεί να λάβει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και σε οποιαδήποτε φάση λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας καζίνο ως προς τα πρόσωπα αυτά, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της στοιχεία που θα οδηγούσαν σε μη αποδοχή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικών στελεχών της ανώνυμης εταιρείας καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 364, αφού παράσχει στην ανώνυμη εταιρεία καζίνο προσηκόντως δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως.

 

6. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να ζητήσει από ανώνυμη εταιρεία καζίνο την απομάκρυνση οποιουδήποτε προσώπου από αυτά που περιγράφονται στην παραγράφου 1 του άρθρου 364, εφόσον αυτό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας καζίνο, αφού παράσχει στην τελευταία προσηκόντως δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως.

 

7. Με τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011 και, γενικώς, με αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μπορεί να ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο πιστοποίησης της καταλληλότητας των προσώπων του άρθρου 364, τα αρμόδια όργανα για την εξέταση των αιτήσεων και γνωστοποιήσεων, τα ακριβή στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά που πρέπει, κατά περίπτωση, να υποβάλλονται, ο χρόνος υποβολής, οι προθεσμίες επανεξέτασης και επαναξιολόγησης των αιτήσεων και γνωστοποιήσεων, οι θέσεις, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που χρήζουν ελέγχου καταλληλότητας για τα πρόσωπα που κατέχουν και ασκούν αυτές, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 32 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

8. Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κανονισμού Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011 ή των σχετικών με τα θέματα του παρόντος άρθρου αποφάσεων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, οι ανώνυμες εταιρείες καζίνο υποβάλλουν τις, κατά περίπτωση, γνωστοποιήσεις ή αιτήσεις πιστοποίησης του άρθρου αυτού με τον τρόπο και στον χρόνο που ορίζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

9. Δελτία καταλληλότητας που έχουν εκδοθεί για πρόσωπα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις καζίνο σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσή τους, εξακολουθούν να ισχύουν και για το προσωπικό που θα απασχολείται στις ανώνυμες εταιρείες καζίνο, με την επιφύλαξη όσων δύναται με αποφάσεις της να ρυθμίζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την επαναξιολόγηση των προσώπων αυτών στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

10. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται για τις ανώνυμες εταιρείες καζίνο στο παρόν άρθρο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.