Νόμος 4512/18 - Άρθρο 370

Άρθρο 370: Ανανέωση άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ύστερα από αίτηση της ανώνυμης εταιρίας καζίνο, η άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο που έχει χορηγηθεί βάσει του παρόντος νόμου ανανεώνεται, για μία ή περισσότερες φορές, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο απαιτούμενες προϋποθέσεις του νόμου, για χρονική διάρκεια 10 ετών για την κατηγορία καζίνο απλού τύπου και για χρονική διάρκεια 20 ετών για την κατηγορία καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων. Η σχετική αίτηση της ανώνυμης εταιρίας καζίνο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 1 έτος πριν από τη λήξη της ισχύουσας άδειάς της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 30 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

2. Η αίτηση για ανανέωση συνοδεύεται από πλήρη φάκελο που περιέχει όλα τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων α)α', στ)στ' και ζ)ζ' της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 361, πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για τη λειτουργία του καζίνο κατά τη διάρκεια της αιτούμενης ανανέωσης και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να καθορίζει με απόφασή της η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ύψους 5.000 €, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 30 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

3. Η απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο εκδίδεται μετά από έλεγχο της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου  για τη σύννομη λειτουργία ανώνυμης εταιρίας καζίνο, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 362.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 30 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

4. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας η ανώνυμη εταιρεία καζίνο καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο αντάλλαγμα για την παραχώρηση, αναλόγως της κατηγορίας της άδειας. Το αντάλλαγμα δύναται να καταβάλλεται και υπό μορφή αντισταθμιστικών παροχών για τη διενέργεια επενδύσεων που αναλαμβάνει να διενεργήσει η ανώνυμη εταιρεία καζίνο, όπως μπορεί να ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ρυθμίζονται κριτήρια για την αποτίμηση του οφέλους της ανώνυμης εταιρείας καζίνο, λόγω της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας, από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4152/2013, τον οποίο ορίζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η διαδικασία ορισμού του εν λόγω Πιστοποιημένου Εκτιμητή και λοιπά θέματα άσκησης του έργου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ειδικό θέμα. Η καταρτιζόμενη σύμβαση παραχώρησης διαλαμβάνει τους όρους ανάπτυξης της επένδυσης και περιλαμβάνει μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν ευλόγως, με όρους αγοράς, την προσήκουσα υλοποίησή της με το χρονοδιάγραμμά της και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η επιχείρηση. Οι όροι αυτοί αποτυπώνονται καταλλήλως και στην άδεια λειτουργίας, κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

5. Με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, τυχόν υφιστάμενη στην τρέχουσα άδεια ρήτρα αποκλειστικότητας δεν ανανεώνεται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.