Νόμος 4512/18 - Άρθρο 376

Άρθρο 376: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 51 του νόμου 4002/2011, δύναται δε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων να επιβάλει τις κυρώσεις αυτές πέραν της ανώνυμης εταιρείας καζίνο, και στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και σε λοιπά υπαίτια πρόσωπα, συνδεόμενα καθ' οιονδήποτε τρόπο με αυτές, που παραβιάζουν τις ανωτέρω διατάξεις. Με τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011 ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθορίζονται το είδος και το ύψος των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων, εντός των ορίων που θέτουν οι κείμενες διατάξεις, ανά παράβαση ή ανά κατηγορία παραβάσεων ή ανά τεχνικό μέσο και υλικό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κατά την επιβολή της κύρωσης και προς επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνει υπόψη τη βαρύτητα και τη σημασία της παράβασης.

 

2. Οι κυρώσεις της παραγράφου 1 επιβάλλονται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και σε περίπτωση που η ανώνυμη εταιρεία καζίνο ή οι μέτοχοι αυτής δεν τηρήσουν υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και υπέχουν είτε συμβατικώς είτε εκ του νόμου, με τη σύμβαση παραχώρησης και σύμφωνα με την άδεια που χορηγείται στην ανώνυμη εταιρεία καζίνο.

 

3. Η παρακολούθηση, η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και υποχρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία των ανώνυμων εταιρειών καζίνο, ασκούνται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην άδεια λειτουργίας, στον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011 ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στο άρθρο 18 του νόμου 3229/2004 και στις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.