Νόμος 4512/18 - Άρθρο 377

Άρθρο 377: Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιπτώσεις α' έως ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τη χορήγηση νέων αδειών λειτουργίας καζίνο απαιτείται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, για τη χωροθέτηση της άδειας. Κατά τη χωροθέτηση της άδειας δεν θίγονται τυχόν δικαιώματα επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 καταργείται και εισάγεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:

 

Α. Η περίπτωση ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 αναριθμείται ως περίπτωσης α' της νέας παραγράφου 2.

 

Β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 προστίθενται νέα περίπτωση β' που έχει ως εξής:

 

{β. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται ανά μία άδεια λειτουργίας καζίνο στην Κρήτη, στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, στη γεωγραφική θέση που θα ορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Απαγορεύεται η μεταφορά των καζίνο των επιχειρήσεων στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του παρόντος νόμου εκτός των γεωγραφικών θέσεων που ορίζονται στην οικεία άδεια, για όλη τη διάρκεια του χρόνου της άδειας. Ειδικώς για τις παρακάτω επιχειρήσεις, το καζίνο μπορεί να μεταφερθεί και εντός των παρακάτω ζωνών ανά επιχείρηση καζίνο, για όλη τη διάρκεια του χρόνου της άδειας:

 

α) Για το καζίνο που λειτουργεί στη θέση του Μον Παρνές στην Πάρνηθα είτε στη θέση αυτή είτε στην περιοχή που έχει χωροθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και επόμενων του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017), υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις.

 

β) Για το καζίνο που λειτουργεί στην κοινότητα Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης, εντός του νομού Θεσσαλονίκης μέσα σε περιμετρική ζώνη 15 km από την πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

 

γ) Για το καζίνο που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις στο Δήμο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, θέση Λιβαδάκι (Οικοδομικά Τετράγωνα  Α278, Α279), εντός του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας.

 

δ) Για το καζίνο που λειτουργεί στην κοινότητα του Ρίο στον νομό Αχαΐας, εντός του νομού Αχαΐας.

 

ε) Για το καζίνο που προβλέπεται σύμφωνα με το νόμο 2206/1994 να λειτουργήσει, εντός του νομού της Φλώρινας.

 

στ) Για το καζίνο που λειτουργεί στο Δήμο Κέρκυρας, εντός της νήσου Κέρκυρας.

 

ζ) Για το καζίνο που λειτουργεί στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, εντός της νήσου Σύρου.

 

4. Καταργείται η εξαίρεση που περιέχεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013) ως προς τον έλεγχο και την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στα αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία έχουν συμβατικά αναλάβει να παρέχουν τα καζίνο, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του νόμου 4182/2013.

 

5. Οι ανώνυμες εταιρείες καζίνο που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με διατάξεις του παρόντος νόμου για τη λειτουργία νέων καζίνο, ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό, δεν υπέχουν υποχρέωση επιβολής εισιτηρίου για την είσοδο στο χώρο των μηχανημάτων ή των τραπεζιών των επιχειρήσεων καζίνο κατά την περίπτωση 9, της υποπαραγράφων Ε.7. της παραγράφου Ε, του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012). Επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο και λαμβάνουν άδεια λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο σύμφωνα με το άρθρο 369 του παρόντος νόμου παύουν να υπέχουν την υποχρέωση επιβολής εισιτηρίου για την είσοδο στο χώρο των μηχανημάτων ή των τραπεζιών των επιχειρήσεων καζίνο, κατά την αμέσως ανωτέρω διάταξη, από την πρώτη ημέρα του δεύτερου ημερολογιακού μήνα από τη χορήγηση σε αυτές από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο. Οι επιχειρήσεις καζίνο, στις οποίες χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2206/1994 και του νόμου 3139/2003, που έχουν υποχρέωση επιβολής εισιτηρίου για την είσοδο στους ως άνω χώρους, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, να μην το επιβάλουν. Στην περίπτωση αυτή, από της παύσεως επιβολής εισιτηρίου, εφόσον το ποσό της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί του μικτού κέρδους υπολείπεται, κατά ημερολογιακό μήνα, του αθροίσματος του ποσού της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και του εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου από τα εισιτήρια του αντιστοίχου ημερολογιακού μήνα του έτους 2016, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να καταβάλουν στο Ελληνικό Δημόσιο τη διαφορά αυτή, μαζί με το ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου αυτής.

 

6. Ειδικώς για την άδεια του στοιχείου ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994, το οποίο αριθμήθηκε ως στοιχείο α' της νέας παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου και το πρώτο της εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή του παραχωρησιούχου νέας άδειας καζίνο διενεργείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δύναται να αναθέσει τη διενέργεια μέρους ή όλου του πλειοδοτικού διαγωνισμού στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Για τη διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 362. Όπου στο τελευταίο άρθρο γίνεται λόγος για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ως αρχή που διενεργεί τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την περίπτωση του διαγωνισμού του στοιχείου α' της νέας παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 ως αναθέτουσα αρχή νοείται ο Υπουργός Οικονομικών.

 

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 378, διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις καζίνο που έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις του παρόντος νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες καζίνο δεν εφαρμόζονται ως προς τις τελευταίες και εξακολουθούν να ισχύουν για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη άδεια καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2206/1994 και του νόμου 3139/2003. Διατάξεις της νομοθεσίας για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις καζίνο που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2206/1994 και του νόμου 3139/2003 εφαρμόζονται και στις ανώνυμες εταιρείες καζίνο, εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις του παρόντος νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες καζίνο. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να διευκρινίζονται θέματα ως προς την εφαρμογή και στις ανώνυμες εταιρείες καζίνο διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας για την εποπτεία των καζίνο και να καθορίζεται επέκταση της εφαρμογής τους και στις ανώνυμες εταιρείες καζίνο.

 

8. Η περίπτωση ι)β' του άρθρου 25 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β) Μικτό Κέρδος (Gross Gaming Revenue ή Gross Gaming Yield): το χρηματικό ποσό που απομένει εάν από το συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε αυτούς ποσά. Στην περίπτωση παιγνίων, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν αγωνιζόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου (peer to peer games), το μικτό κέρδος ισούται με την προμήθεια (γκανιότα ή rake ή commission), που παρακρατείται από το πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει το παίγνιο, ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε παίκτη.}

 

9. Κατ' εξαίρεση, οι επιχειρήσεις λειτουργίας καζίνο, στις οποίες έχει παραχωρηθεί άδεια πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 374 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 377, κατόπιν γνωστοποίησης στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 01-12-2019. Η ένταξη των ανωτέρω επιχειρήσεων στις διατάξεις αυτές ξεκινά την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα που έπεται της γνωστοποίησης. Το αργότερο μέσα σε 12 μήνες από την ένταξη στις ανωτέρω διατάξεις, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 369. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι ως άνω επιχειρήσεις υπόκεινται στις προαναφερθείσες υποχρεώσεις από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 35 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.