Νόμος 4512/18 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Πάγια και αναλογικά τέλη για την εγγραφή πράξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πάγια και αναλογικά τέλη, καθώς και τα δικαιώματα ή πρόστιμα ή λοιπά έσοδα που προβλέπεται να καταβάλλονται υπέρ της ΕΚΧΑ ή του ΟΚΧΕ, ή του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3481/2006, το άρθρο 1 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006), την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013), την παράγραφο 2 του άρθρου 4, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 14, την παράγραφο 2 του άρθρου 22, την περίπτωση δ' της παραγράφου 5 και την περίπτωση γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του νόμου 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του νόμου 4164/2013, την 41030/2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2397/Β/2014), την 11907/2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 573/Β/2009) και την παράγραφο 5 του άρθρου 3A του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), αποτελούν έσοδα του Φορέα και καταβάλλονται υπέρ αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

2. Τα πάγια και αναλογικά τέλη και δικαιώματα που προβλέπεται να καταβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, των εκτελούντων ή αναπληρούντων στα έργα Υποθηκοφύλακα, Συμβολαιογράφων ή Ειρηνοδικών και του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, με τις διατάξεις:

 

α) του νόμου [Ν] 325/1976 (ΦΕΚ 125/Α/1976), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων,

β) της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2844/2000 (ΦΕΚ 220/Α/2000), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 6 του νόμου [Ν] 2915/2001 (ΦΕΚ 109/Α/2001),

γ) του άρθρου 17 του νόμου 3226/2004 (ΦΕΚ 24/Α/2004) και

δ) του άρθρου 20 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993),

 

καταργούνται και αντικαθίστανται από τα τέλη υπέρ του Φορέα και τις αποδόσεις υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, που καθορίζονται με τις επόμενες διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

 

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες:

 

α) Ως βιβλίο ή βιβλία, νοούνται τα βιβλία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του παρόντος νόμου να τηρούνται, σε αναλογική ή ηλεκτρονική μορφή, στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους, για:

 

α)α) την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους νόμους 2308/1995 και 2664/1998,

β)β) την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο από [ΒΔ] 19-07-1941 κωδικοποιημένο διάταγμα, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 811/1971,

γ)γ) την τήρηση και διαχείριση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και

δ)δ) την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της ενεχυρίασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Κεφάλαια Α', Β' και Γ' του νόμου [Ν] 2844/2000.

 

β) Ως πράξη, νοείται κάθε δικαιοπραξία, δικαστική απόφαση, διοικητική πράξη, δικόγραφο, διαδικαστική πράξη ή δημοσίευση, η οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις να εγγράφεται στα βιβλία.

 

γ) Ως εγγραφή, νοείται η μεταγραφή, η καταχώριση, η σημείωση, η εξάλειψη, η τροπή, η άρση ή η διαγραφή πράξης στα βιβλία.

 

4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, για την εγγραφή κάθε πράξης στα βιβλία καταβάλλεται πάγιο τέλος 12 € με εξαίρεση τις πράξεις της επομένης παραγράφου.

 

5. Για την εγγραφή σε βιβλία των πράξεων:

 

α) αγοραπωλησίας,

β) ανταλλαγής,

γ) διανομής,

δ) εισφοράς ακινήτου σε εταιρεία,

ε) περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης,

στ) δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας,

ζ) μίσθωσης κατά το άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα, χρονομεριστικής μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης,

 

καταβάλλεται πάγιο τέλος 3 ευρώ.

 

6. Για την εγγραφή των παρακάτω πράξεων στα βιβλία καταβάλλεται τέλος, ως εξής:

 

α) Αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό 5 ‰ επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή του ύψους του μισθώματος, για την εγγραφή των πράξεων:

 

α)α) αγοραπωλησίας,

β)β) ανταλλαγής,

γ)γ) διανομής,

δ)δ) εισφοράς ακινήτου σε εταιρεία,

ε)ε) περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης,

στ)στ) δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας,

ζ)ζ) μίσθωσης κατ' άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα, χρονομεριστικής μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

β) Αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό 8 ‰ επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος, για την εγγραφή των πράξεων:

 

α)α) προικοσυμφώνου ή γονικής παροχής,

β)β) δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου,

γ)γ) σύστασης πραγματικής δουλείας,

δ)δ) υποθήκης,

ε)ε) προσημείωσης υποθήκης,

στ)στ) κατάσχεσης αναγκαστικής ή συντηρητικής ή με επιταγή,

ζ)ζ) αναγγελίας απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης,

η)η) δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού,

θ)θ) δικαστικής μεσεγγύησης,

ι)ι) έκθεσης περιγραφής και εκτίμησης ακινήτου,

ι)α)ι)α) δημοσίευσης του νόμου [Ν] 2844/2000 (ΦΕΚ 220/Α/2000).

 

γ) Πάγιο τέλος 20 €, για την εγγραφή κάθε πράξης από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις α' και β' της παρούσας παραγράφου.

 

δ) Για τις εγγραφές που διενεργούνται στο κτηματολογικό βιβλίο του άρθρου 10 του νόμου 2664/1998, το ποσοστό που ορίζεται για τον προσδιορισμό του αναλογικού τέλους στις περιπτώσεις α' και β', της παρούσας παραγράφου προσαυξάνεται κατά ποσοστό 1‰ επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή του μισθώματος, αντίστοιχα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.