Νόμος 4533/18 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Τροποποίηση του άρθρου 395 του νόμου 4512/2018


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 395 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Για τις ανάγκες της αρχικής στελέχωσης της Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα συνιστώνται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης:

 

α) 50 θέσεις μόνιμου προσωπικού και ειδικότερα, 22 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Δημοσιονομικών, 7 θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου Δημοσιονομικών και 21 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου Δημοσιονομικών και

 

β) 2 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κλάδου Δημοσιονομικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.}

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 395 του νόμου 4512/2018 η φράση που υπηρετούν αντικαθίσταται με τη φράση που έχουν υπηρετήσει.

 

3. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 395 του νόμου 4512/2018 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

 

{Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της Υπηρεσίας αποσπώνται σε θέσεις ευθύνης ίδιου ή ανωτέρου επιπέδου των οργανικών μονάδων αυτής, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, προϊστάμενοι που έχουν υπηρετήσει σε θέση ευθύνης στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η ανωτέρω απόσπαση λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως ισχύουν.}

 

4. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 395 του νόμου 4512/2018 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων καταλαμβάνουν θέση αντίστοιχου επιπέδου στο Υπουργείο Οικονομικών με αυτήν που κατείχαν πριν από την κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα.}

 

5. Οι επιτελικές αρμοδιότητες που προβλέπονταν στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ασκούνται από τη Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.