Νόμος 4533/18 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις για την πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 6 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων, όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003 (έτος αρχικής πρόσληψης) έως και σήμερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 124/2003 (ΦΕΚ 108/Α/2003), προσλαμβάνονται, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους, την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παράγραφο 2)γ του ως άνω διατάγματος, υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, εκ νέου στην υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2018, με δυνατότητα εκ νέου πρόσληψης και για το έτος 2019.

 

Η διάρκεια της απασχόλησής τους δεν μπορεί να ξεπερνά τους 6 μήνες ετησίως. Οι ανάγκες για πρόσληψη εποχικού προσωπικού πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη με πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30ή Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα εκ νέου πρόσληψης δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν των 17 συμβατικών περιόδων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 124/2003.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.