Νόμος 4533/18 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το έβδομο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου ως εξής: για το έτος 2016 ανέρχεται στο 50% της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το έτος 2017 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 στο 100% και από την 01-04-2018 στο 65%. Ειδικότερα, για το 2018 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με τις αποφάσεις του πέμπτου και έκτου εδαφίου της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, μειώνει αποκλειστικά, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου κατά το προβλεπόμενο πλεόνασμα του οικονομικού αποτελέσματος του Ειδικού Λογαριασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, μετά το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών ποσού 70.000.000 €.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(γ)γ) Τα έσοδα από χρέωση που μπορεί να επιβάλλεται κατ' έτος, αρχής γενομένης από το έτος 2018 και εφεξής, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στους εκπροσώπους φορτίου για την ενέργεια που απορροφούν για τους καταναλωτές που εκπροσωπούν εντός του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, σύμφωνα με την υποπερίπτωση β)β' της παρούσας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.