Νόμος 4546/18 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Θέματα προσωπικού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 149 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017) η φράση έως και τις 31-12-2018 αντικαθίσταται από τη φράση έως και τις 30-06-2019.

 

2. Για την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις του ρυθμιστικού της έργου, την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτών, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να συνάψει 35 συμβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ημερομηνία λήξης αυτών στις 30-06-2020. Η πρόσληψη γίνεται από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Για το προσλαμβανόμενο προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου άρθρου του νόμου 4402/2016 (ΦΕΚ 121/Α/2016) με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου. Η παροχή υπηρεσιών από το προσλαμβανόμενο προσωπικό της παραγράφου αυτής δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης των ως άνω συμβάσεων, αυτές μπορούν να αντικαθίστανται με νέες με ημερομηνία λήξης στις 30-06-2020. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου δέκατου πέμπτου του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.