Νόμος 4495/17 - Άρθρο 149

Άρθρο 149: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ε) Προβαίνει σε διαχειριστικές πράξεις για την εφαρμογή των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και μπορεί να προβαίνει σε κατάρτιση συμβάσεων αξίας μέχρι του ποσού για το οποίο επιτρέπεται προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται παράλληλα και από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.}

 

2. Στο άρθρο 9 του νόμου 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 5 με το εξής περιεχόμενο:

 

{5. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού και των δαπανών της.}

 

3. Οι υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου 4001/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{(α)α) Εφάπαξ τέλη για την επεξεργασία, έκδοση γνωμοδότησης ή απόφασης επί των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη χορήγηση ή τροποποίηση ή επέκταση ή ανανέωση άδειας ή την πιστοποίηση προς άσκηση των ενεργειακών δραστηριοτήτων του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 132.

 

(β)β) Ετήσια τέλη για την άσκηση των ενεργειακών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα και της δραστηριότητας στον τομέα των υγρών καυσίμων.}

 

4. Στο άρθρο 40 του νόμου 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 7 με το εξής περιεχόμενο:

 

{7. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να απασχολεί στη Γραμματεία της φοιτητές που εκτελούν πρακτική άσκηση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού.

 

Ο τρόπος επιλογής των ασκούμενων φοιτητών, ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές συνθήκες εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ως ποσοστό των αποδοχών νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

 

Το ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει το 60% και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της άσκησής τους δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής και ασφαλίζονται μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος και ασθενείας.}

 

5. Οι θέσεις που έχουν συσταθεί με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009) διατηρούνται έως και τις 30-06-2020. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τίθεται σε ισχύ στις 30-09-2017. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του τρίτου άρθρου του νόμου 4402/2016 (ΦΕΚ 121/Α/2016) με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), με την παράγραφο 6 του άρθρου δέκατου πέμπτου του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.