Νόμος 4555/18 - Άρθρο 226a

Άρθρο 226Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, συστήνεται για κάθε μία από αυτές Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με έδρα εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων μετέχουν υποχρεωτικά η οικεία Περιφέρεια και όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας αυτής.

 

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η έδρα των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/2020).

 

2. Οι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχουν τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 227 και της παραγράφου 8 του άρθρου 225.

 

3. Οι αρμοδιότητες του άρθρου 228 ασκούνται από τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων και από την ΕΔΑΚΙ ΑΕ για τους δήμους της Νήσου Κεφαλλονιάς. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, οι οικείοι δήμοι δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις των άρθρων 99 και 100 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) με γειτονικούς νησιωτικούς δήμους ή με τον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ.

 

4. Η συμμετοχή των Δήμων στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των Ειδικών Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ της παραγράφου 1 ανέρχεται σε 60%, και κατανέμεται σε αυτούς ανάλογα με τον αριθμό του πληθυσμού τους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ενώ η συμμετοχή της οικείας Περιφέρειας ανέρχεται σε 40% του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

 

Οι Δήμοι ορίζουν τους εκπροσώπους τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις των νόμων [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 216/Α/1920) και [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018). Στο μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορούν να συμμετέχουν τρίτοι, εκτός των δήμων - μετόχων και της οικείας Περιφέρειας.

 

5. Όργανα διοίκησης του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

6. α) Με την εξαίρεση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 11, η Γενική Συνέλευση του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων [Ν] 2190/1920 και [Ν] 4548/2018.

 

β) Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της παραγράφου 1, αποτελούνται από 7 μέλη. Ειδικότερα, αποτελούνται από τον Περιφερειάρχη και από άλλα 2 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και από 4 μέλη, που εκλέγονται από τους εκπροσώπους των Δήμων που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Ο Περιφερειάρχης και οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία ανάδειξης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Κάθε Δήμος δικαιούται να συμμετέχει μόνο με έναν υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ. Η εκλογή δύο εκπροσώπων από τον ίδιο Δήμο στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιτρεπτή μόνο στην περίπτωση που οι υποψήφιοι σύμβουλοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

γ) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για κάθε Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ο οικείος Περιφερειάρχης ή Αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.

 

7. Οι δύο νέοι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων καθίστανται καθολικοί διάδοχοι σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε κάθε μία από τις δύο ως άνω Περιφέρειες, καθώς και των εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής αποβλήτων, μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων και λοιπών εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων μελών τους, ενώ υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων έργου. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων. Οι εκκρεμείς δίκες σχετικά με πάσης φύσεως διαφορές που πηγάζουν από εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εξαιρουμένων των υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς τους, συνεχίζονται από τον διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

 

8. Το μόνιμο προσωπικό των λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καθώς και εκείνο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των δύο Ειδικών Περιφερειακών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την ίδια σχέση εργασίας.

 

9. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται μέσα σε προθεσμία 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος Επιτροπή Καταγραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των τυχόν καταργούμενων νομικών προσώπων, αποτελούμενη από 1 εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον Πρόεδρο του καταργούμενου ΦΟΔΣΑ και 1 εκπρόσωπο που ορίζει η οικεία Περιφέρεια με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την ημερομηνία σύστασής της και αποστέλλει τη σχετική έκθεση μέσα σε 5 ημέρες στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη κατάργησης των νομικών προσώπων και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση Επιτροπής Καταγραφής βαρύνουν τον οικείο Δήμο.

 

Οι εκκρεμείς δίκες σχετικά με πάσης φύσεως διαφορές που πηγάζουν από εργασίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, συνεχίζονται από τον οικείο Δήμο, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

 

Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Η απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου.

 

10. Στις περιπτώσεις λύσης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου δεν ακολουθεί στάδιο εκκαθάρισης.

 

11. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συγκαλείται εντός 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία αποστέλλεται προς τους Δήμους εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Θέματα της ημερήσιας διάταξης της ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης αποτελούν αποκλειστικά η ψήφιση του καταστατικού, ο ορισμός του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νομιμότητα της σύστασης των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων διαπιστώνεται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων σύμφωνα με το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), ενώ ως προς τη δημοσιότητα της πράξης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των νόμων [Ν] 2190/1920 και [Ν] 4548/2018. Μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που είχαν συσταθεί είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες που ασκούσαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

12. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 236 έως 240 του παρόντος, καθώς και οι διατάξεις των νόμων [Ν] 2190/1920 και [Ν] 4548/2018.

 

13. Είναι δυνατή η μεταβολή της νομικής μορφής του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε Σύνδεσμο που θα λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 229 έως 235 του παρόντος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Στην περίπτωση μετατροπής του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε Σύνδεσμο, η διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αναδρομική ισχύ από τον χρόνο σύστασης του νομικού προσώπου με τη νέα νομική μορφή. Η πράξη κατάταξης σε θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι προβλεπόμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν, με οποιονδήποτε τρόπο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.