Νόμος 4563/18 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Μειονοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ξάνθης που ιδρύθηκε με την 28767/1965 (ΦΕΚ 142/Γ/1965) υπουργική απόφαση, από την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργεί ως μειονοτικό σχολείο της μουσουλμανικής μειονότητας και υπάγεται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 694/1977 (ΦΕΚ 264/Α/1977). Σε αποκλειστική προθεσμία 1 έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να αιτηθεί και να λάβει τη σχετική άδεια λειτουργίας. Έως τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου το σχολείο θεωρείται ότι λειτουργεί με νόμιμη άδεια.

 

Ο έλεγχος του σχολείου για την πλήρωση των κτιριολογικών προδιαγραφών της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) ανατίθεται σε επιτροπή καταλληλότητας που αποτελείται από:

 

α) τον Διευθυντή του Μειονοτικού Γυμνασίου-Λυκείου Ξάνθης,

 

β) τον Υποδιευθυντή του Μειονοτικού Γυμνασίου-Λυκείου Ξάνθης,

 

γ) έναν πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές με τον αναπληρωτή του,

 

δ) έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης με τον αναπληρωτή του,

 

ε) τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα μέλη της δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

 

2. Το σχολείο διοικείται από τριμελή σχολική εφορεία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 694/1977, η οποία εκλέγεται και αναλαμβάνει καθήκοντα εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι τότε τα καθήκοντα της σχολικής εφορείας ασκεί τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τον Διευθυντή που υπηρετεί στο σχολείο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ως Πρόεδρο, τον Υποδιευθυντή του σχολείου και τον Πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ως μέλη.

 

3. Οι μαθητές που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος φοιτούν στο Ιδιωτικό Μειονοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ξάνθης εντάσσονται αυτοδικαίως στο Μειονοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ξάνθης, διατηρώντας την εκπαιδευτική τους κατάσταση.

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος υπηρετεί στο Ιδιωτικό Μειονοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ξάνθης συνεχίζει να υπηρετεί στο Μειονοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ξάνθης με την ίδια εργασιακή σχέση και τους ίδιους όρους εργασίας.

 

4. Στο νόμο [Ν] 694/1977 όπου αναφέρεται ο οικείος Νομάρχης, αυτός αντικαθίσταται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.