Νόμος 4607/19 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Μεταβατικές Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με τις διατάξεις του νόμου 2971/2001, όπως τροποποιούνται ή προστίθενται στο νόμο 2971/2001 με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

2. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις για τη διατήρηση έργων και κατασκευών και περαιτέρω παραχώρηση εξετάζονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εξετασθεί η αίτησή του με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους υποβάλλει σχετικό αίτημα εντός τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

3. Παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, που έχουν γίνει με υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του νόμου 2971/2001 όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

 

4. Άδειες παραχώρησης χρήσης για την κατασκευή έργου επί του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2971/2001 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

 

5. Για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του νόμου 2971/2001, όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, τα οποία είχαν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, μέχρι 28-07-2011 και για τα οποία κατά τον χρόνο κατασκευής τους δεν υπήρχε η υποχρέωση έκδοσης αναγκαίων αδειοδοτήσεων, υποβάλλονται μέσα σε 2 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες από τα συναρμόδια Υπουργεία. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των παραπάνω έργων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4014/2011.

 

6. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 16Α, το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις και η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 115 του από [ΠΔ] 11-11-1929 προεδρικού διατάγματος περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων, το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4266/1929 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 5895/1933, όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 20 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1540/1938, 19 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1919/1939, 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1925/1951 και 5 παράγραφος 4 του αναγκαστικού νόμου 263/1968.

 

7. Εκκρεμείς κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου αιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 27 του νόμου 2971/2001, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο, εξετάζονται κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εξετασθεί η αίτησή του με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους υποβάλλει σχετικό αίτημα εντός τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

 

8. Η εξαίρεση από την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με βάση το άρθρο 8 της ΔΔΠ0007378/0454Β/ΕΞ2017/2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, (ΦΕΚ 1636/Β/2017), εξακολουθεί να ισχύει.

 

9. Μετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14Α καταργείται το άρθρο 51 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019) και η αδειοδότηση των έργων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό γίνεται στο εξής σύμφωνα με το άρθρο 14Α. Οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί για την αδειοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 51 του νόμου 4599/2019 μπορεί να συμπληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη ισχύος των αποφάσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14Α.

 

10. Κατά των αποφάσεων επανακαθορισμού της οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επιτρέπεται η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής αυτής.

 

11. Η ισχύς της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 2971/2001, που αντικαθίσταται με το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

12. Εκκρεμείς αιτήσεις για την κατασκευή έργων των άρθρων 12 και 14 του νόμου 2971/2001, που κατατέθηκαν συνοδευόμενες από πλήρη φάκελο, πριν την ισχύ των διατάξεων του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019) και αφορούν στην κατασκευή έργων σε χώρους αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλασσίου χώρου ή του πυθμένα, εξετάζονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εξετασθεί η αίτησή του με τις διατάξεις του νόμου 4607/2019, υποβάλλει σχετικό αίτημα εντός τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με το άρθρο 60 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.