Νόμος 4607/19 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης, στις οποίες συμβάλλεται η Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ' αυτών, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα παροχής εγγυήσεως, υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, οι εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με τις παραπάνω πράξεις της ανωτέρω Τράπεζας, σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομένων των τελών χαρτοσήμου, της εισφοράς της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 128/1975 (ΦΕΚ 178/Α/1975), καθώς και από κάθε είδους ή φύσης επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

 

2. Οι πράξεις της παραγράφου 1, διενεργούμενες από ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα προς χρηματοδότηση αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ή δημόσιων έργων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016) και της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 166/1996 (ΦΕΚ 125/Α/1996) και με την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά έτυχαν χρηματοδότησης από την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, υπάγονται, με εξαίρεση τον φόρο εισοδήματος και με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000), στο αυτό φορολογικό καθεστώς που απολαμβάνει η Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 

3. Οι εργασίες και οι συναλλαγές της Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων της, δυνάμει της ανωτέρω συμφωνίας ίδρυσής της, απαλλάσσονται, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομένου του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών του άρθρου 9 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998), καθώς και από κάθε είδους ή φύσης επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.