Νόμος 4622/19 - Άρθρο 111

Άρθρο 111: Οργανωτικές διατάξεις Υπουργείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις κάτωθι υπηρεσίες των οποίων οι θέσεις μετακλητών Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων καταργήθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/2019) συστήνονται θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων οι οποίοι προΐστανται των εν λόγω υπηρεσιών:

 

(α) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίον υπάγονται οι υπηρεσίες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,

 

(β) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων, στον οποίο υπάγονται οι Διευθύνσεις Διεθνούς Επικοινωνίας και Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης καθώς και τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, τα οποία μετονομάζονται σε Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας,

 

(γ) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στην οποία υπάγεται η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, του άρθρου 76 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016),

 

(δ) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος προΐσταται των Διευθύνσεων Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

(ε) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος προΐσταται του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

2. Ως Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων που συνιστώνται με τις διατάξεις του παρόντος επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων, πλην της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του παρόντος, στην οποία ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 94 του προεδρικού διατάγματος 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α/2017). Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας των υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται μεταβατικά, με απόφαση του οικείου Υπουργού και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, η τοποθέτηση σε θέσεις Προϊσταμένων των ως άνω οργανικών μονάδων, υπαλλήλων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει. Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 84/2019 καταργείται από την ημερομηνία που ίσχυσε.

 

4. Στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 84/2019 συστήνεται Ειδική Γραμματεία Υποδοχής η οποία υπάγεται στην ως άνω Γενική Γραμματεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του παρόντος νόμου. Στην νέα Ειδική Γραμματεία υπάγονται οι υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4375/2016. Της Ειδικής Γραμματείας προΐσταται μετακλητός υπάλληλος με βαθμό Β' της κατηγορίας ειδικών θέσεων.

 

5. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων που συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα 4/2014 (ΦΕΚ 9/Α/2014) μεταφέρεται ως σύνολο θέσεων, προσωπικού και αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων, μετονομάζεται σε Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και μεταφέρεται στην ως άνω Γενική Γραμματεία, εκτός από το Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων, που μεταφέρεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Ως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, το προσωπικό των μεταφερόμενων με το παρόν άρθρο υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος.

 

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός Εσωτερικών για τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, νοείται εφεξής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα. Οι δαπάνες λειτουργίας της μεταφερόμενης Γενικής Γραμματείας της παρούσας παραγράφου εξακολουθούν να βαρύνουν έως 31-12-2019 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το υπουργείο, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά το μέρος που αφορούν τις μεταφερόμενες σε αυτό υπηρεσίες.

 

6. Η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που συστάθηκε με το άρθρο 125 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) μετατρέπεται σε Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας, στην οποία προΐσταται μετακλητός Γενικός Γραμματέας με βαθμό Α' της κατηγορίας ειδικών θέσεων.

 

7. Η Ειδική Γραμματεία Διαρθρωτικών Προγραμμάτων που συστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/2019) μετονομάζεται σε Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 

8. Η Β' Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.

 

9. Η Γενική Γραμματεία του πρώην Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου καταργούνται. Οι υπηρεσίες της παραγράφου 2)α του άρθρου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 122/2017 (ΦΕΚ 149/Α/2017) μεταφέρονται στον Υπουργό.

 

10. Συστήνεται θέση μετακλητού Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Τυπογραφείου. Η επιλογή και τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για το μισθολογικό του καθεστώς εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4354/2015 για τις θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. Η θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου καταργείται.

 

11. Η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων και η θέση του Ειδικού/Τομεακού Γραμματέα καταργούνται. Η Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων εντάσσεται ως οργανική μονάδα στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του παρόντος.

 

12. Ο Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 81/2019 και του προεδρικού διατάγματος 84/2019, μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ανεξαρτήτως της μονάδας ή υπηρεσίας του δημόσιου τομέα, στην οποία οι υπάλληλοι του εν λόγω κλάδου υπηρετούσαν πριν την έκδοση των ως άνω διαταγμάτων. Οι υπάλληλοι που δεν ανήκουν στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού καθ' οιονδήποτε τρόπο, παραμένουν στις θέσεις αυτές μέχρι τη λήξη της θητείας τους, οπότε και επιστρέφουν στις οργανικές μονάδες που υπηρετούσαν μέχρι την ημέρα της τοποθέτησής τους στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού.

 

13. Συστήνεται θέση Γενικού Επιθεωρητή της Επιθεώρησης Εργασίας επιπέδου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, στον οποίον υπάγονται οι υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Ως Γενικός Επιθεωρητής επιλέγεται και τοποθετείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, εκ των Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή των λοιπών υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 7 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

14. Η πλήρωση των θέσεων του άρθρου 8 του καταργούμενου με τον παρόν νόμου 4369/2016, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη θέση σε ισχύ του νόμου 4369/2016. Στις περιπτώσεις των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των οποίων τα όργανα διοίκησης τοποθετούνται βάσει των ιδρυτικών τους διατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4369/2016, αυτά ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

15. Όπου στην κείμενη νομοθεσία ή στις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, αναφέρονται οργανικές μονάδες ή θέσεις που μετατρέπονται καθ' οιονδήποτε τρόπο διά του παρόντος, νοούνται εφεξής οι διάδοχες μονάδες ή θέσεις.

 

16. Όπου στην κείμενη νομοθεσία ή στις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, αναφέρονται οι όροι ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες ή μετακλητοί, νοούνται εφεξής συνεργάτες που καλύπτουν θέσεις μετακλητών συνεργατών ή μετακλητών υπαλλήλων στην περίπτωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.