Νόμος 4643/19 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας μετά από έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και δημοσιεύεται σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα της, με την οποία καθορίζονται ενδεικτικά:

 

α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί.

 

β) Τα απαιτούμενα κατά κατηγορία / ειδικότητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 

γ) Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους.

 

δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.

 

ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους.

 

στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

 

2. Οι προβλέψεις της Προκήρυξης και ιδίως τα στοιχεία α' έως ζ' της παραγράφου 1 του παρόντος καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής νομοθετικής διάταξης, καθώς και χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας.

 

3. Η Προκήρυξη αποστέλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί αυτήν μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου προκήρυξης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 10 ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για έλεγχο εντός 10 ημερών από την κατάρτισή του. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, σε 20 εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 20 ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.

 

5. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταρτίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο διέπονται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και από τις διατάξεις της προκήρυξης, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανόμενων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανόμενων που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

 

6. Στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Α.Ε. δεν εφαρμόζεται οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή οποιασδήποτε άλλης επιχειρησιακής συμφωνίας ή ρύθμισης, όπως και εάν εκάστοτε ισχύσει, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

7. Η πλήρωση θέσεων προσωπικού στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού εξαιρείται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), των παραγράφων 20Α, 21 και 22 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 49 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α?2011), της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) και της παραγράφου 20 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.