Νόμος 4673/20 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τίτλο Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), που αποτελεί την εθνική συντονιστική οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των λοιπών νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, πλην των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, απαιτούνται:

 

α) Η σύνταξη και υπογραφή του καταστατικού της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών από εγγεγραμμένα μέλη του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, τα οποία είναι ενήμερα σύμφωνα με το άρθρο 23 και αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 51% του κύκλου εργασιών των ενήμερων μελών του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και

 

β) Η έγκριση του καταστατικού της με απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής του άρθρου 21.

 

2. Θέματα σχετικά με τον χρόνο σύγκλησης, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από το καταστατικό.

 

Με το καταστατικό ρυθμίζεται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία και την οργάνωση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

3. Μέλη της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών μπορούν να είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι ΑΕΣ, οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους, οι Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών έχει ως περιφέρεια ολόκληρη τη Χώρα και έδρα τον δήμο που ορίζει το καταστατικό της. Το ύψος της ετήσιας εισφοράς των μελών της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών:

 

α) Εκπροσωπεί τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας.

 

β) Επιμελείται τη διάδοση και προώθηση της συνεταιριστικής ιδέας και προτείνει και αναπτύσσει μεθόδους για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας των μελών της, χωρίς να ενεργεί η ίδια πράξεις παραγωγής, διακίνησης ή εμπορίας.

 

γ) Εξυπηρετεί και εκπαιδεύει τα μέλη της, με την ανάληψη και την εκπόνηση μελετών, ερευνητικών έργων και εργασιών, μπορεί δε, να μετέχει σε διαγωνισμούς για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την αγροτική και συνεταιριστική εκπαίδευση και ανάπτυξη. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό της, μετέχει σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη των μελών της και της συνεταιριστικής εκπαίδευσης.

 

δ) Γνωμοδοτεί, ύστερα από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για θέματα που αφορούν στο συνεταιριστικό κίνημα, την αγροτική παραγωγή και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 

5. Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται για τον σκοπό αυτόν, το αργότερο κάθε 4 χρόνια. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από 5 μέλη. Στις εκλογές προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής δικηγόρος που ορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

 

6. Κάθε μέλος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση μόνο από αντιπροσώπους που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέτουν 1 ψήφο ο καθένας. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μέλους, ορίζεται με βάση το ύψος του κύκλου εργασιών του. Το ύψος του κύκλου εργασιών προκύπτει από τα καταχωρισμένα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και βεβαιώνεται από σχετικό έγγραφο της εποπτεύουσας Αρχής, προ της διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης. Κύκλος εργασιών μέλους από 500.000 € έως 1.000.000 € αντιστοιχεί σε 1 ψήφο και για κάθε επιπλέον 2.000.000 € κύκλου εργασιών προστίθεται επιπλέον 1 ψήφος, με μέγιστο αριθμό ψήφων ανά μέλος τις 20. Μέλη με κύκλο εργασιών μικρότερο από 500.000 € το καθένα μπορούν, με έγγραφη συμφωνία τους καταρτιζόμενη τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, να συγκροτούν ομάδα μελών, η οποία διαθέτει τόσες ψήφους, όσες αντιστοιχούν στο άθροισμα των κύκλων εργασιών των μελών της ομάδας κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Η ομάδα μελών με την έγγραφη συμφωνία της ή το διοικητικό συμβούλιο του μέλους μπορούν να ορίζουν και μόνον έναν αντιπρόσωπο της ομάδας ή του μέλους αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, ο μοναδικός αντιπρόσωπος εκπροσωπεί το σύνολο των ψήφων που αναλογούν στην ομάδα ή στο μέλος.

 

7. Ο διαχειριστικός έλεγχος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών διενεργείται ετησίως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25.

 

8. Το καταστατικό της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών μπορεί να προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία περιφερειακών παραρτημάτων σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τα οποία αναλαμβάνουν την προώθηση των δραστηριοτήτων της στην περιφέρεια της ευθύνης του παραρτήματος, τον συντονισμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των μελών, την ενημέρωση και εκπαίδευση των αγροτών της περιοχής και τη συνεργασία με τις τοπικές δημόσιες αρχές. Η εκλογή των Διοικήσεων των περιφερειακών παραρτημάτων γίνεται κατ' αναλογία με τις προβλεπόμενες διατάξεις για την εκλογή των κεντρικών οργάνων και σύμφωνα με τις επί μέρους ρυθμίσεις που μπορεί να προβλέπει το καταστατικό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.