Νόμος 4673/20 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Τελική διάταξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η διάρκεια των εκμισθώσεων που έγιναν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003) με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 (ΦΕΚ 368/Α/1975), δύναται να παραταθεί και πέραν της εικοσιπενταετίας, με τις προϋποθέσεις ότι η μονάδα λειτουργεί, είναι βιώσιμη και τηρεί τους όρους της μίσθωσης. Η παράταση χορηγείται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.}

 

2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του νόμου 4061/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Αν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης, λόγω παράβασης των όρων της, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αποδοχή της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου για την παραχώρηση αυτή γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 109 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) ή - εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης - του οικείου Υπουργού.}

 

3. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του νόμου 4061/2012, για την επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών, όπως παρατάθηκαν με την υπ' αριθμόν 2128/95263/2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 3311/Β/2012) παρατείνονται για 5 ακόμη έτη από τη λήξη τους, ήτοι έως τις 22-03-2024.

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 674/1977 (ΦΕΚ 242/Α/1977) αντικαθίσταται ως έξης:

 

{3. Οι κάτοχοι αγροτεμαχίων αναδασμού, κυρωμένου μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, θεωρούνται κύριοι αυτών, εφόσον εισέφεραν στον αναδασμό κατεχόμενα δημόσια αγροτεμάχια που τα απέκτησαν με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία. Στην περίπτωση αυτή, δεν εκτελούνται πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την αγροτική νομοθεσία διαγράφονται και δεν αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης προς βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.}

 

5. Οι ατομικές διοικητικές πράξεις που ανατίθενται δια του παρόντος στην εποπτεύουσα Αρχή του άρθρου 21 μπορούν να εκδίδονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ' ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 109 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019). Κατ' ανάλογη εφαρμογή των ίδιων διατάξεων, η κοινή απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 36 εκδίδεται από κοινού από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.