Νόμος 4685/20 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Ρυθμίσεις για τη δόμηση υπόγειων Υδροηλεκτρικών Σταθμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή υπογείων Υδροηλεκτρικών Σταθμών με τις συνοδές υπέργειες εγκαταστάσεις τους γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης με την διαδικασία και υπό τους όρους του παρόντος.

 

2. Οι ανωτέρω Σταθμοί εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) και από τους υφιστάμενους όρους και περιορισμούς δόμησης και οφείλουν να πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις λειτουργικότητας που απορρέουν κατά περίπτωση από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους και τη συγκεκριμένη θέση κατασκευής τους.

 

3. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχει όλες τις συνέπειες της οικοδομικής αδείας του άρθρου 28 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

 

4. Για την κατασκευή Σταθμού της παραγράφου 1, μετά την έκδοση της οικείας άδειας εγκατάστασης υποβάλλεται από τον φορέα του έργου στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων (Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας φάκελος οικοδομικών εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται οι ζητούμενες οικοδομικές εργασίες και τεκμηριώνεται η ιδιαιτερότητα του έργου και η λειτουργικότητά του, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, τομές, όψεις, τις απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων, καθώς και μελέτες και σχέδια για το σύνολο των εργασιών και των εγκαταστάσεων υπογεγραμμένα από αρμόδιο μηχανικό.

 

5. Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εντός 30 ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει τη συμβατότητα των υποβληθέντων στοιχείων με τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης του έργου, καθώς και τις οικοδομικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση ως προς τη λειτουργικότητα του Σταθμού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μπορεί εντός του ανωτέρω διαστήματος να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή/και αναγκαίες διορθώσεις από τον φορέα του έργου και, στη συνέχεια, εφόσον υποβληθούν επαρκή συμπληρωματικά στοιχεία και γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις που τυχόν έχουν ζητηθεί, διαβιβάζει με θετική εισήγησή της τον φάκελο στην Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

6. Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων εντός 30 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της θετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ελέγχει τα στοιχεία του φακέλου που δεν έχουν ελεγχθεί από τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως αυτά προκύπτουν από την εισήγηση της τελευταίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5, καθώς και τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα κάλυψης, απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων.

 

Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων μπορεί εντός του ανωτέρω διαστήματος να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή/ και αναγκαίες διορθώσεις από τον φορέα του έργου και, στη συνέχεια, εφόσον υποβληθούν επαρκή συμπληρωματικά στοιχεία και γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις που τυχόν έχουν ζητηθεί, διαβιβάζει τον φάκελο στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θετική εισήγηση για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3.

 

7. Ο ορισθείς ως υπεύθυνος επιβλέπων μηχανικός ευθύνεται για τη συμβατότητα των οικοδομικών εργασιών που εκτελέσθηκαν με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο του έργου. Ο έλεγχος της συμβατότητας διενεργείται κατά τον έλεγχο που διενεργείται από το κλιμάκιο της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως ισχύει. Αν οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο του έργου, επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι κυρώσεις της παραγράφου β) του άρθρου 48 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), όπως ισχύει, και ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία του άρθρου 48.

 

8. Τα υπόγεια κτίρια και οι υπόγειοι αγωγοί των Υδροηλεκτρικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 15 MW επιτρέπεται να κατασκευάζονται στο επιβαλλόμενο βάθος, με ενημέρωση των ιδιοκτητών και χωρίς αποζημίωση των υπερκειμένων, υπό τον όρο ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση των υπερκειμένων ακινήτων.

 

9. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κτιρίων σταθμών της παραγράφου 1 ανωτέρω.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.