Νόμος 4685/20 - Άρθρο 118

Άρθρο 118: Τροποποιήσεις του νόμου 4512/2018


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών υπάγονται και τα πετρώματα τα οποία εξορύσσονται σε λατομικούς χώρους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως βελτιωτικά του εδάφους για φυτικές καλλιέργειες. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 εφαρμόζονται και για τα λατομεία του προηγούμενου εδαφίου.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 44 του νόμου 4512/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία υπεισέρχεται το δημόσιο στη θέση του εκμισθωτή του λατομείου αδρανών υλικών σε αντικατάσταση Δήμου, το ύψος του ποσοστού του αναλογικού μισθώματος αναπροσαρμόζεται με βάση το μίσθωμα της τελευταίας σύμβασης μίσθωσης του λατομείου με εκμισθωτή τον Δήμο ελαττωμένο κατά το ποσοστό του δημοτικού τέλους του άρθρου 62 παράγραφος 2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή δεν δύναται να είναι μικρότερο από 5%.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ποσοτήτων για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων του μισθωτή, η τιμή πώλησης για τον υπολογισμό του αναλογικού μισθώματος προσδιορίζεται με βάση είτε προγενέστερα τιμολόγια του ίδιου λατομείου, είτε με βάση την τιμή εξορυσσόμενων αντίστοιχης ποιότητας προϊόντων γειτονικών λατομείων. Αν ελλείπουν τα στοιχεία αυτά, λαμβάνεται υπόψη το κόστος εξόρυξης και επεξεργασίας εντός του λατομικού χώρου επαυξημένο κατά ποσοστό 10% επί του εν λόγω κόστους.}

 

4. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του νόμου 4512/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Λατομεία αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων τσιμεντοβιομηχανίας ή ασβεστοποιΐας που έχουν σε ισχύ το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης συνεχίζουν την λειτουργία τους μέχρι την συμπλήρωση της εβδομηκονταετίας, ύστερα από αίτημα του φορέα εκμετάλλευσης, για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων παραγωγής σκυροδέματος ή ασβέστου του ίδιου φορέα και στον ίδιο ή όμορο γεωγραφικά νομό με τη θέση του λατομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των λατομείων ειδικών χρήσεων του παρόντος, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ανεστάλη ή ανασταλεί η λειτουργία της αντίστοιχης βιομηχανικής δραστηριότητας με την οποία ήταν συνδεδεμένο, εφόσον υπάρχουν υπολειπόμενα αποθέματα και την έχουν τροφοδοτήσει για περισσότερα από 20 έτη.}

 

5. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του νόμου 4512/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 48 εφαρμόζονται και για τα λατομεία των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 2, καθώς και για την περίπτωση β' της παραγράφου 2, εφόσον έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί συνδρομής των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 2.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες της περίπτωσης α) της παραγράφου 7 απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ποσού 50 ευρώ ανά στρέμμα της προς εκμίσθωσης έκτασης. Για τις δημοπρασίες της περίπτωσης β) της παραγράφου 7 απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ίσου με το ελάχιστο προσφερόμενο συνολικό ετήσιο μίσθωμα (πάγιο και αναλογικό).}

 

7. α. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2)α του άρθρου 62 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ποσοτήτων για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων του μισθωτή, η τιμή πώλησης για τον υπολογισμό του τέλους προσδιορίζεται με βάση είτε προγενέστερα τιμολόγια του ίδιου λατομείου, είτε με βάση την τιμή εξορυσσόμενων προϊόντων αντίστοιχης ποιότητας γειτονικών λατομείων. Αν ελλείπουν τα στοιχεία αυτά, λαμβάνεται υπόψη το κόστος εξόρυξης και επεξεργασίας εντός του λατομικού χώρου επαυξημένου κατά ποσοστό 10% επί του εν λόγω κόστους.}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2)β του άρθρου 62 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά για αδρανή υλικά, που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία, ασβεστοποιία και μεταλλουργία και εξορύσσονται από λατομεία που εκμεταλλεύονται οι ίδιες επιχειρήσεις, το πιο πάνω ειδικό τέλος υπολογίζεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη σε 4% επί του κόστους εξόρυξης του πετρώματος στο δάπεδο του λατομείου, επαυξημένου κατά ποσοστό 10% επί του εν λόγω κόστους.}

 

8. Αιτήσεις παράτασης της ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών, εντός λατομικών περιοχών, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984) και απορρίφθηκαν από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου πριν εγκριθεί η παράταση, θεωρούνται ισχυρές, ακυρουμένων αυτοδικαίως της σχετικής απορριπτικής απόφασης, καθώς και όλων των πράξεων που τυχόν έχουν εκδοθεί μετά από αυτήν, εφόσον, κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος, ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) υφίσταται σε ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) και εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ),

 

β) δεν υφίσταται απόφαση επιβολής προστίμου στον μισθωτή για εκτός ορίων του λατομικού χώρου εκμετάλλευση από το αρμόδιο Σώμα Επιθεώρησης Μεταλλείων εντός της τελευταίας πενταετίας,

 

γ) δεν έχει σφραγισθεί και εκποιηθεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις που ευρίσκονται στα λατομεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του νόμου 4512/2018 και του άρθρου 19 παράγραφος 1 της υπουργικής απόφασης οίκοθεν ΔΑΠ/Φ.Α./Φ.4.2/175616/1918/2018 (ΦΕΚ 2304/Β/2018).

 

Για τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των υπό α' έως και γ' στοιχείων. Με την αίτηση υποβάλλεται το παράβολο που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 53 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), κατατίθενται οι προβλεπόμενες στο νόμο 4512/2018 εγγυητικές επιστολές, καθώς επίσης και αποδεικτικό ότι μέχρι την υποβολή της αίτησης έχουν εξοφληθεί τα βεβαιωμένα πάγια και αναλογικά μισθώματα του λατομείου ή έχει γίνει ρύθμιση για την εξόφληση τους. H ανωτέρω αίτηση με όλα τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

 

Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύναται να πραγματοποιηθεί μονομερώς η παράταση της ισχύος της σύμβασης μίσθωσης, με συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία επισυνάπτεται επί ποινή ακυρότητας η διαπιστωτική πράξη, εφαρμοζόμενης της παραγράφου 5 του άρθρου 68 του νόμου 4512/2018.

 

Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η παράταση ισχύει αναδρομικά από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης μίσθωσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.