Νόμος 4512/18 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Εποπτεία, έλεγχος της εκμετάλλευσης και κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκμετάλλευση των λατομείων τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

2. Το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ασκεί τον έλεγχο των λατομείων, ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών για την έρευνα και εκμετάλλευση των λατομείων και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των προϊόντων τους μέσα στους αντίστοιχους λατομικούς χώρους. Ελέγχει επίσης την εφαρμογή της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης και διατάσσει την τροποποίησή της, επιβάλλοντας σε όσους διενεργούν την έρευνα και εκμετάλλευση, τα απαιτούμενα συμπληρωματικά μέτρα για την ορθολογική έρευνα και εκμετάλλευση των λατομείων και την ασφάλεια των έργων, της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων.

 

Ειδικώς, για τα θέματα τήρησης των αποφάσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), καθώς και γενικότερα για θέματα αποκατάστασης του περιβάλλοντος των λατομείων που λειτουργούν και διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων ο έλεγχος ασκείται από τις αρμόδιες αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 20 του νόμου 4014/2011.

 

3. Κάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, των εντολών του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και κάθε παράβαση των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 58 τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο από τριακόσια (300) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, που επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος συντάσσει και αποστέλλει στο Δημόσιο Ταμείο τίτλο βεβαίωσης (χρηματικό κατάλογο) για την είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Το ύψος του προστίμου ανά παράβαση εξαρτάται από τρεις συντελεστές: 1) τη σοβαρότητα της παράβασης (σ), 2) την υποτροπή (ε) και 3) τον αριθμό εργαζομένων του εργοταξίου (α).

 

Η επιλογή του συντελεστή σ γίνεται κατά την κρίση των Επιθεωρητών Μεταλλείων με τη βοήθεια του Πίνακα 1:

 

Πίνακας 1

Σοβαρότητα

Συντελεστής σ

Χαμηλή

1

Σημαντική

4

Υψηλή

9

 

Η επιλογή του συντελεστή ε γίνεται με τη βοήθεια του Πίνακα 2:

 

Πίνακας 2

Επαναληπτικότητα

Συντελεστής ε

Η παράβαση δεν έχει επαναληφθεί

1

Η παράβαση έχει επαναληφθεί μία φορά

5

Η παράβαση έχει επαναληφθεί περισσότερες από μία φορές

10

 

Η επιλογή του συντελεστή α γίνεται με τη βοήθεια του Πίνακα 3:

 

Πίνακας 3

Αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο

Συντελεστής α

0-3

1

4-20

3

21-50

60

> 50

9

 

Ο αριθμός εργαζομένων περιλαμβάνει το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στο εργοτάξιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ακόμη και με υπεργολαβία.

 

Για τον προσδιορισμό του προστίμου π, υπολογίζονται αρχικά τα μόρια της παράβασης (μΠ), που προκύπτουν ως το γινόμενο των τριών συντελεστών:

 

μΠ = σ · ε · α

 

Στη συνέχεια, με βάση τα υπολογισμένα μόρια της παράβασης μΠ, επιλέγεται η κλίμακα προσδιορισμού του προστίμου από τον Πίνακα 4, το ύψος του προς υποβολή προστίμου:

 

Πίνακας 4

Κλίμακα

Μόρια παράβασης μΠ

Ύψος προστίμου π (€)

1

1 - 5

300 - 1.500

2

6 - 15

1.501 - 3.000

3

16 - 35

3.001 - 5.000

4

36 - 75

5.001 - 8.000

5

76 - 155

8.001 - 12.000

6

156 - 315

12.001 - 16.000

7

> 315

16.001 - 20.000

 

Για την εφαρμογή της παρούσας και τον προσδιορισμό του συντελεστή α, ως εργοτάξιο νοείται ο χώρος ή οι χώροι που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης ή στη δήλωση συμμόρφωσης επί πρότυπων τεχνικών δεσμεύσεων. Στην περίπτωση αυτοτελώς αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων, που δεν περιλαμβάνονται σε τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, ως εργοτάξιο νοείται ο χώρος ή οι χώροι που περιλαμβάνονται στην εν ισχύ άδεια λειτουργίας.

 

Για παραβάσεις που δεν αφορούν σε συγκεκριμένο εργοτάξιο, αλλά στο σύνολο του έργου, για τον προσδιορισμό του συντελεστή α, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εργαζομένων όλων των εργοταξίων του έργου.

 

Έκαστος εκμεταλλευτής, που απασχολεί στο εργοτάξιο αριθμό εργαζομένων μεγαλύτερο των 20, υποχρεούται να υποβάλει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου, κατάσταση με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολείται από τον εκμεταλλευτή εντός του διαστήματος αυτού ανά εργοτάξιο.

 

Έκαστος εκμεταλλευτής, που απασχολεί στο εργοτάξιο αριθμό εργαζομένων μικρότερο ή ίσο των 20, υποχρεούται να υποβάλει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου την ίδια ως άνω κατάσταση, με την οποία θα δηλώνεται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα απασχολείται από τον εκμεταλλευτή εντός του αντίστοιχου έτους ανά εργοτάξιο.

 

Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται για κάθε έργο να υποβάλει μία ενιαία κατάσταση με το συνολικό αριθμό εργαζομένων που παρέχει οποιουδήποτε είδους εργασία ανά εργοτάξιο. Η κατάσταση υποβάλλεται και στην περίπτωση που δεν απασχολούνται εργαζόμενοι σε ένα ή σε όλα τα εργοτάξια του έργου.

 

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην κατάσταση λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του συντελεστή α, από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της, ήτοι την 16η των αντίστοιχων μηνών.

 

Στην ως άνω κατάσταση δηλώνεται και το απασχολούμενο με σύμβαση εργασίας προσωπικό των εργολάβων ή υπεργολάβων αυτών που τυχόν παρέχουν οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες στον εκμεταλλευτή στο αντίστοιχο εργοτάξιο.

 

Η κατάσταση συμπληρώνεται ανά έργο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και υπογράφεται από τον εκμεταλλευτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή τον διευθυντή του έργου, εφόσον αυτός έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τον σκοπό αυτόν. Η κατάσταση υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής του συνολικού αριθμού των εργαζομένων ενός εργοταξίου, η οποία οδηγεί σε διαφορετικό συντελεστή α, υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω νέα επικαιροποιημένη κατάσταση που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα εργοτάξια του έργου. Η ισχύς της επικαιροποιημένης κατάστασης για τον προσδιορισμό του συντελεστή α ξεκινά την επόμενη ημέρα από την υποβολή της.

 

Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να αναρτά αντίγραφο της εν ισχύ κατάστασης σε εμφανές σημείο κάθε εργοταξίου. Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή επιφέρει πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

 

Σε περίπτωση α' που με οποιονδήποτε τρόπο σε ένα εργοτάξιο διαπιστωθεί αριθμός εργαζομένων τέτοιος ώστε να προκύπτει μεγαλύτερος συντελεστής α σε σχέση με αυτόν που προκύπτει από τον αριθμό που έχει δηλωθεί στην κατάσταση, ή β) μη υποβολής της ως άνω κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ό συντελεστής α θα λαμβάνει τη μέγιστη τιμή που προβλέπεται από τον ανωτέρω Πίνακα 3.

 

Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο εκμεταλλευτής που απασχολεί αριθμό εργαζομένων μεγαλύτερο των 20 υποχρεούται να αποστείλει την ως άνω κατάσταση εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία με το πλήθος των εργαζομένων ανά εργοτάξιο και ανά τρίμηνο για το έτος 2018 και για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019.

 

Αντίστοιχα, ο εκμεταλλευτής που απασχολεί αριθμό εργαζομένων μικρότερο ή ίσο των 20, υποχρεούται να αποστείλει την ως άνω κατάσταση εντός 2 μηνών τη δημοσίευση της παρούσας, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία με το πλήθος των εργαζομένων ανά εργοτάξιο για τα έτη 2018 και 2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 63 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), με την παράγραφο 34 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

4. Κατ' εξαίρεση, αποκλειστικά στην περίπτωση παραβάσεων χαμηλής σοβαρότητας (συντελεστής σ = 1) που δεν έχουν τελεστεί καθ' υποτροπή (συντελεστής ε = 1), μπορεί ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να επιβάλει στον εκμεταλλευτή το μέτρο της έγγραφης σύστασης προς συμμόρφωση αντί των ανωτέρω χρηματικών προστίμων. Στην έγγραφη σύσταση ορίζονται οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί ο εκμεταλλευτής, καθώς και συγκεκριμένη χρονική προθεσμία ολοκλήρωσής τους. Μετά το πέρας της προθεσμίας ελέγχεται με κάθε πρόσφορο μέσο από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η συμμόρφωσή του. Για κάθε παράβαση για την οποία μετά τον ανωτέρω έλεγχο δεν τεκμηριώνεται πλήρης συμμόρφωση, επιβάλλεται η μέγιστη τιμή του εύρους προστίμου (π) της κλίμακας του ανωτέρω Πίνακα 4 στην οποία κατατάσσονται τα μόρια (μΠ) της παράβασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 63 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

5. Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί, με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του, που κοινοποιείται στον εκμεταλλευτή και στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, να επιβάλει περιοριστικά μέτρα στην έρευνα ή εκμετάλλευση του λατομείου, ιδίως δε την προσωρινή ή οριστική διακοπή του συνόλου ή μέρους των εργασιών έρευνας ή εκμετάλλευσης, στις περιπτώσεις παραβάσεων της παραγράφου 3, κατά τις οποίες τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων ή η ασφάλεια κτισμάτων, έργων κοινής ωφελείας ή διενεργείται ανορθολογική εκμετάλλευση κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, καθώς και αν δεν υπάρχουν σε ισχύ εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι της εκμετάλλευσης. Στην απόφαση αυτή ορίζονται τα συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα, τα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του λατομείου και οι προθεσμίες συμμόρφωσης του εκμεταλλευτή προς τα μέτρα αυτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 63 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

6. Όποιος εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκομίζει λατομικά ορυκτά χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις άσκησης του σχετικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρείται ποινικώς με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και διοικητικώς με χρηματικό πρόστιμο από 15.000 € έως 270.000 €, που επιβάλλεται με απόφαση του Προϊστάμενου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Η ανωτέρω διοικητική κύρωση επιβάλλεται ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης επιβολής κυρώσεων για τα παραπτώματα του άρθρου 67 του νόμου 4442/2016.

 

Η διαπίστωση των παραβάσεων μπορεί να γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις Αστυνομικές Αρχές, τις δασικές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν αμελλητί στο ως άνω αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης, παρέχοντας τα στοιχεία του παραβάτη, καθώς και πληροφορίες για τα μέσα που χρησιμοποίησε σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 1.

 

Το ύψος της εν λόγω επιβαλλόμενης διοικητικής κύρωσης είναι ανάλογο με την υποτροπή και τη σοβαρότητα της παράβασης, υπολογίζεται δε ως εξής:

 

1) Αν πρόκειται για παράβαση που τελείται για πρώτη φορά, ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποίησε ο παραβάτης επιβάλλεται αρχικό πρόστιμο, σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

 

Ταξινόμηση παράβασης

Ύψος προστίμου (€)

Χειρωνακτικές εργασίες ή χρήση μηχανικού εξοπλισμού εξόρυξης - φόρτωσης - μεταφοράς

15.000 ≤ π0 ≤30.000

Χρήση μηχανικού εξοπλισμού επεξεργασίας

20.000 ≤ π0 ≤60.000

Χρήση εκρηκτικών υλών

30.000 ≤ π0 ≤90.000

 

Αν η παράβαση μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότερες από μία κατηγορίες του Πίνακα 1, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τη σοβαρότερη από αυτές.

 

2) Αν πρόκειται για παράβαση που έχει τελεστεί για περισσότερες από μία φορές, το πρόστιμο υπολογίζεται ως η μέγιστη τιμή: 1) του τριπλάσιου του προστίμου που είχε επιβληθεί στην αμέσως προηγούμενη παράβαση ή 2) του μέγιστου ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία στην οποία ταξινομείται η τρέχουσα παράβαση με βάση τον Πίνακα 1.

 

Τα παρανόμως παραχθέντα λατομικά προϊόντα περιέρχονται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εφόσον προέρχονται από δημόσιο χώρο ή στην οικεία Περιφέρεια σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα υλικά αυτά, καταρχήν, χρησιμοποιούνται για την επαναφορά του αναγλύφου και την αποκατάσταση του χώρου και τα εναπομείναντα εκποιούνται με πλειοδοτική δημοπρασία από την κατά περίπτωση αρμόδια για τη διαχείρισή τους υπηρεσία, στην οποία περιέρχεται το προκύπτον από την εκποίηση τίμημα.

 

Σε περίπτωση καθ' υποτροπή τέλεσης της παράβασης, με την απόφαση επιβολής προστίμου, διατάσσεται και η σφράγιση των τυχόν υπαρχόντων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας καθώς και η κατάσχεση του κινητού εξοπλισμού (εξόρυξης, φόρτωσης και μεταφοράς) του διενεργούντος την παράνομη πράξη.

 

Μετά την απόρριψη της προβλεπόμενης στο άρθρο 61 ενδικοφανούς προσφυγής ή την παρέλευση άπρακτου του χρονικού διαστήματος για την άσκησή της, η απόφαση της επιβολής του προστίμου καθίσταται εκτελεστή και κοινοποιείται στην αρμόδια Περιφέρεια. Ο αρμόδιος Περιφερειάρχης εκδίδει αμελλητί απόφαση, με την οποία συγκροτεί τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Περιφέρειας, η οποία διενεργεί τη σφράγιση των εγκαταστάσεων που υπάρχουν και την κατάσχεση του κινητού εξοπλισμού.

 

Η απόφαση για την επιβολή του προστίμου κοινοποιείται και σε όλες τις αρμόδιες αρχές για τις δικές τους ενέργειες ιδίως στην αρμόδια Εισαγγελία Πλημμελειοδικών, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή και στις αρμόδιες δασικές Υπηρεσίες, σε περίπτωση παράνομης εξόρυξης σε δασικές ή δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις. Η απόφαση σφράγισης κοινοποιείται και στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις αυτές.

 

Η εκποίηση του εξοπλισμού πραγματοποιείται από την οικεία Περιφέρεια. Αν ο εξοπλισμός δεν μπορεί να εκποιηθεί, διατίθεται στον οικείο δήμο ή καταστρέφεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής, με ευθύνη της ανωτέρω επιτροπής. Το τίμημα που προκύπτει από την εκποίηση κατατίθεται υπέρ του ειδικού λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 55. Αν η παράνομη εξόρυξη πραγματοποιήθηκε σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, το ποσό αποδίδεται στις δασικές υπηρεσίες για την αποκατάσταση του δασογενούς περιβάλλοντος. Ως μεσεγγυούχος και υπεύθυνος για τη φύλαξη των κατασχεμένων υλικών ορίζεται ο Περιφερειάρχης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 63 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

7. Οι κυρώσεις της παραγράφου 6 επιβάλλονται και στις περιπτώσεις διενέργειας, χωρίς σχετική άδεια, αμμοληψιών φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων από τις κοίτες και εκβολές ποταμών, χειμάρρων και από τις θαλάσσιες και λιμναίες ακτές, επιπλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων της σχετικής νομοθεσίας.

 

8. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου αυτού, πλην εκείνων που αφορούν δημοτικά λατομεία, καθώς και στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 58 αποδίδονται στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην Περιφέρεια των οποίων λειτουργεί το λατομείο, μετά την αφαίρεση των πιστώσεων που προβλέπονται υπέρ των αρμοδίων Σωμάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην παράγραφο 3Α του άρθρου 30 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016).

 

Στις περιπτώσεις λατομείων επί δημοτικών εκτάσεων, τα πρόστιμα των παραγράφων 3 και 6, αφαιρουμένων των πιστώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3Α του άρθρου 30 του νόμου 1650/1986, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου 4409/2016, αποδίδονται υπέρ του ειδικού λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 55. Αν η παράνομη εξόρυξη πραγματοποιήθηκε σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, το ποσό αποδίδεται στις δασικές Υπηρεσίες, για την αποκατάσταση του δασογενούς περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 63 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 228 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να αναπροσαρμόζονται οι κλίμακες του Πίνακα 4 της παραγράφου 3 και του Πίνακα 1 της παραγράφου 6, καθώς και το ύψος των προστίμων που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 6, έως διπλασιασμού.

 

10. Για τα παραγόμενα από λατομεία αδρανή υλικά ανάλογα με τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται, οι χημικές και φυσικομηχανικές προδιαγραφές, καθώς και η διαδικασία δοκιμών και η μέθοδος ανάλυσης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτών καθορίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α/1994).

 

Ειδικότερα, οι προδιαγραφές για τα αδρανή τα οποία προορίζονται για δομικά έργα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται με την κοινή απόφαση 5328/122/2007 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 386/Β/2007) και τον 305/2011/ΕΕ Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Δομικά Προϊόντα (ΕΕ L88/2011).

 

Αν η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 334/1994 ελέγχει την ορθή χρησιμοποίηση της σήμανσης CE στην αγορά και στους χώρους παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό, διαπιστώσει ότι κατ' επανάληψη τίθενται στην κυκλοφορία, πωλούνται, αναλώνονται και προορίζονται για δομικά έργα αδρανή προϊόντα προερχόμενα από λατομεία χωρίς την απαιτούμενη Σήμανση CE ή προϊόντα με ψευδή ή παραπλανητική Σήμανση CE ή αδρανή υλικά τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις εθνικές διατάξεις, ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να ανακαλέσει την απόφαση για την έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.

 

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τον υπολογισμό προστίμου των παραβάσεων που διαπιστώνονται, βάσει ελέγχου που εκίνησε μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 35 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.