Νόμος 4685/20 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις - Αιτήματα από τον κύκλο Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και τον κύκλο Μαρτίου 2020


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Σεπτεμβρίου 2018 και μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 21 και εξετάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτές και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.

 

2. Ο Φορέας Αδειοδότησης ολοκληρώνει την εξέταση των αιτήσεων κάθε κύκλου, για τις οποίες δεν υπάρχει λόγος συγκριτικής αξιολόγησης και καλεί τους αιτούντες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, πριν εκκινήσει την αξιολόγηση αιτήσεων επόμενου κύκλου. Η πρόσκληση του Φορέα Αδειοδότησης για την καταβολή του εφάπαξ τέλους σύμφωνα με το άρθρο 17 αποστέλλεται κατά την ίδια ημερομηνία σε όλους τους αιτούντες των οποίων τα αιτήματα γίνονται αποδεκτά και για τους οποίους δεν συντρέχει λόγος συγκριτικής αξιολόγησης. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται σε αιτήσεις που αντιστοιχούν σε Ειδικά Έργα.

 

Σε περίπτωση που κατά την εξέταση των αιτήσεων ενός κύκλου για την έκδοση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων διαπιστώνεται υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν εκκινεί η εξέταση των αιτήσεων επόμενων κύκλων που αφορούν τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης αυτόν μέχρι τον προσδιορισμό του αντίστοιχου ακριβούς περιθωρίου της φέρουσας ικανότητας. Μετά τον προσδιορισμό οι αιτήσεις εξετάζονται εντός της έννοιας των κύκλων.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία αίτηση ενός κύκλου για την έκδοση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων παρουσιάζει εδαφική επικάλυψη ή ταυτόχρονη αξιοποίηση του φυσικού πόρου (πρωτογενής ενέργεια) με αίτηση προηγούμενου κύκλου για την οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση από τον Φορέα, η εξέταση της αίτησης λαμβάνει χώρα μόνο μετά την έκδοση από τον Φορέα Αδειοδότησης απορριπτικής απόφασης της αίτησης του προηγούμενου κύκλου.

 

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις η εξέταση των λοιπών αιτήσεων του ίδιου κύκλου καθώς και των αιτήσεων επόμενων κύκλων συνεχίζεται κανονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης καλούνται οι αιτηθέντες να επιβεβαιώσουν το αίτημά τους εντός προθεσμίας 15 ημερών και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους, καθώς και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13. Στην επικαιροποίηση ο αιτών επιβεβαιώνει την υπαγωγή ή μη του έργου του στην έννοια των Ειδικών Έργων σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 10. Τα αιτήματα για τα οποία υποβλήθηκε δήλωση επιβεβαίωσης ή/και επικαιροποίηση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης με διάκριση μεταξύ Ειδικών Έργων και μη. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβεβαίωσης ή και επικαιροποίησης εντός του προβλεπόμενου στην ανακοίνωση χρονικού διαστήματος, οι αιτήσεις απορρίπτονται άμεσα και άνευ ετέρου. Ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά στην ιστοσελίδα του τον πίνακα των απορριφθεισών αιτήσεων και ενημερώνεται το Μητρώο. Στην περίπτωση αυτή, νέες αιτήσεις για την ίδια θέση υποβάλλονται από τον μεθεπόμενο κύκλο από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόρριψης της αρχικής αίτησης.

 

Στο πλαίσιο της ως άνω επικαιροποίησης, δύναται να υποβάλλονται αιτήματα συνένωσης υφιστάμενων αιτήσεων των ίδιων ενδιαφερομένων, χωρίς άλλη μεταβολή των πολυγώνων εγκατάστασης πέραν της συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 τα οποία αφορούν στην ίδια τεχνολογία, έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου κύκλου και χωροθετούνται εντός του ίδιου Δήμου ή εκτείνονται και σε όμορο Δήμο.

 

4. Προκειμένου ο Φορέας Αδειοδότησης να εκδώσει Βεβαίωση, καλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής τους αιτούντες για την καταβολή του Ειδικού Τέλους του άρθρου 17. Ειδικά για τα αιτήματα του παρόντος άρθρου, το Ειδικό Τέλος καταβάλλεται εντός 3 μηνών από την ενημέρωση του Φορέα Αδειοδότησης ως ακολούθως:

 

Αιτήσεις Κύκλου

Ποσοστό επί του τέλους

Σεπτέμβριος 2018

10%

Δεκέμβριος 2018

15%

Μάρτιος 2019

20%

Ιούνιος 2019

30%

Σεπτέμβριος 2019

40%

Δεκέμβριος 2019

50%

 

5. Ο Φορέας Αδειοδότησης εκκινεί την εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αφού έχει ολοκληρώσει την εξέταση των αιτήσεων οι οποίες καταλαμβάνονται από το παρόν άρθρο και για τις οποίες δεν συντρέχει λόγος συγκριτικής αξιολόγησης.

 

6. Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις οποίες έχουν εκδοθεί από 01-01-2019 αποφάσεις απόρριψης χορήγησης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων (δ), (ζ), (η), (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), δύνανται να επανυποβάλλονται στον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση επανυποβολής, και εφόσον διαπιστωθεί εδαφική επικάλυψη μεταξύ υποβληθέντων αιτημάτων του ίδιου κύκλου ή αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης του φυσικού πόρου, η αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, η οποία προηγουμένως έχει απορριφθεί λόγω μη πλήρωσης των παραπάνω κριτηρίων του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) αξιολογείται κατά προτεραιότητα κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου, χωρίς τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.