Νόμος 4685/20 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Μεταβατικές διατάξεις - Υφιστάμενες Άδειες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Άδειες Παραγωγής εν ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος καταλαμβάνονται από τις διατάξεις αυτού και από τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως και 5. Ο Φορέας Αδειοδότησης εντός 3 μηνών από τη θέση ισχύος του παρόντος αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάλογο Άδειων Παραγωγής που αντιστοιχούν σε Ειδικά Έργα σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 10.

 

2. Ειδικά οι διατάξεις του άρθρου 12, οι οποίες καταλαμβάνουν τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Άδειες Παραγωγής, τίθενται σε εφαρμογή από 01-09-2020 και οι προθεσμίες αρχίζουν να μετρούν από την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση που οι Άδειες Παραγωγής εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 μετά την ως άνω ημερομηνία, τότε οι διατάξεις του άρθρου 12 τίθενται σε εφαρμογή από την έκδοση της Άδειας Παραγωγής και σύμφωνα με τον κατάλογο της παραγράφου 1. Έως την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, τα αποδεικτικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται σε φυσική μορφή στον Φορέα.

 

Ο Φορέας Αδειοδότησης εντός των 5 πρώτων ημερών εκάστου μηνός αναρτά στην ιστοσελίδα του πίνακα των Αδειών Παραγωγής που έπαυσαν αυτοδικαίως και συγχρόνως ενημερώνει το γεωπληροφοριακό σύστημα που τηρεί, καθώς και τον αρμόδιο Διαχειριστή για την αποδέσμευση του τυχόν δεσμευθέντος ηλεκτρικού χώρου για το έργο αυτό.

 

3. Οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής με αρχική διάρκεια ισχύος 15 έτη, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή η ισχύς των οποίων δεν έχει παύσει αυτοδικαίως λόγω μη καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος και στους οποίους έχει χορηγηθεί Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, δύνανται να υποβάλουν αίτημα παράτασης 10 ετών στον Φορέα και να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος. Το αίτημα υποβάλλεται εντός 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Ομοίως άδειες παραγωγής σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που συνδέονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένο δίκτυο, για τις οποίες είχε εκδοθεί απόφαση αναστολής αρμόδιου δικαστηρίου επί απαιτούμενης για την υλοποίηση του έργου άδειας, οι οποίες έχουν εκδοθεί προ της θέσης σε ισχύ του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) και έχουν παύσει να ισχύουν λόγω παρέλευσης της χρονικής διάρκειας ισχύος αυτών, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτημα εντός 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί για τον σταθμό απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και εφόσον: α) δεν εκκρεμεί αίτημα για έκδοση Άδειας Παραγωγής για την ίδια θέση εγκατάστασης κατά τη θέση σε ισχύ του και β) έχει ανακληθεί η απόφαση αναστολής.

 

4. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα οποία απαιτείται τροποποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 ή 19 κατά περίπτωση και τον Κανονισμό Βεβαιώσεων, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα στον Φορέα Αδειοδότησης. Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, ο Φορέας Αδειοδότησης εκδίδει Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων κατά περίπτωση, σε αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο. Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, η Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας παύει να ισχύει.

 

Η διάρκεια ισχύος της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων είναι 25 έτη αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για τις τροποποιήσεις των αδειών αυτών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 παράγραφος 2(β).

 

5. Οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής, οφείλουν να προσαρμόσουν τα πολύγωνα τους σύμφωνα με τους περιορισμούς χωροθέτησης του άρθρου 13, μέχρι την 31-12-2021. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Αδειοδότησης προβαίνει σε ανάκληση των σχετικών Αδειών Παραγωγής ή των Βεβαιώσεων ή των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.