Νόμος 4512/18 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Σύσταση Κλάδου και θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων Προσόντα διορισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Φορέα συνιστώνται 92 οργανικές θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων τους, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Οι θέσεις κατανέμονται ανά μία σε κάθε Κτηματολογικό Γραφείο και Υποκατάστημα Κτηματολογικού Γραφείου, όπως αυτά προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, και εντάσσονται σε ειδικό κλάδο Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων που συστήνεται με τον παρόντα νόμο στο Φορέα.

 

2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 4, οι θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται με διορισμό, για θητεία 5 ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου είναι σωρευτικά τα ακόλουθα: α) τίτλος σπουδών Τμήματος Νομικής, β) καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) και γ) άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ή προϋπηρεσία στη Νομική Διεύθυνση ή σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και των νομικών προσώπων που διαδέχθηκε, για 15 έτη συνολικά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος. Για την προκήρυξη των θέσεων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από πρόταση του Φορέα, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του φορέα, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Η επιλογή των Προϊσταμένων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η οποία αποτελείται από: α) αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο της Επιτροπής, β) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, γ) τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο του Φορέα. Οι επιλεγέντες διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικών που επιλέχθηκε και του ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου σε θέση της παραγράφου 1 μετά τη λήξη της θητείας του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και της τυχόν ανανέωσής της, επιστρέφει στην οργανική του θέση εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και διορισμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με ίδια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία ανανέωσης της θητείας του πρώτου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 74 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

3. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις θέσεις ευθύνης της παραγράφου 1 απαιτούνται σωρευτικά τα ακόλουθα προσόντα:

 

α) Τίτλος σπουδών Τμήματος Νομικής.

 

β) Καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).

 

γ) Άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος, ή προϋπηρεσία στη νομική διεύθυνση ή σε νομικό τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα, για δεκαπέντε έτη συνολικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι θέσεις της παραγράφου 1, καλύπτονται ως εξής:

 

α) από τους Προϊσταμένους και, όπου αυτοί ελλείπουν, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, των καταργούμενων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 20, και

 

β) από τους ειδικούς άμισθους Υποθηκοφύλακες εφόσον υποβάλουν στο Φορέα σχετική αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από την πρόσκληση του επόμενου εδαφίου. Ο Φορέας αποστέλλει, εντός προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, προς τους υπηρετούντες άμισθους Υποθηκοφύλακες, πρόσκληση προς υποβολή αίτησης μεταφοράς και ένταξης στο Φορέα. Η ένταξη των ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλάκων σε υπαλληλικό βαθμό διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007, όπως ισχύει). Η υπηρεσία των ανωτέρω στις θέσεις αμίσθων Υποθηκοφυλάκων θεωρείται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για κάθε νόμιμη συνέπεια.

 

Στις θέσεις της παραγράφου 1 τοποθετείται, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1, όποιο από τα πρόσωπα των περιπτώσεων α' και β' του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπηρετούσε στο καταργούμενο, έμμισθο ή άμισθο, υποθηκοφυλακείο της έδρας του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος.

 

Όσοι από τους Υποθηκοφύλακες δεν υποβάλλουν αίτηση διορισμού στις θέσεις της παραγράφου 1, επαναδιορίζονται ως δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο οποίο ήταν δικηγόροι πριν από το διορισμό τους ως Υποθηκοφύλακες ή διορίζονται ως συμβολαιογράφοι, σε κενή θέση στην έδρα του ειρηνοδικείου της περιφέρειας του εφετείου όπου υπηρετούσαν, εφόσον είχαν καταλάβει θέση υποθηκοφύλακα κατόπιν επιτυχίας τους σε σχετικό διαγωνισμό.

 

Όσοι από τα πρόσωπα των περιπτώσεων α' και β' της παρούσας παραγράφου υποβάλουν αίτηση μεταφοράς και ένταξης και δεν διοριστούν στις θέσεις της παραγράφου 1, εντάσσονται σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα που ασκούνται από τους αναπληρωτές Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

5. Τα καθήκοντα Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, η θέση του οποίου δεν καλύπτεται κατά την παράγραφο 4 ή κενώνεται για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να ασκούνται από τον Προϊστάμενο άλλου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος ή από Αναπληρωτή Προϊστάμενο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

6. Αν καταργηθεί Υποκατάστημα Κτηματολογικού Γραφείου, ο Προϊστάμενός του τοποθετείται σε αντίστοιχη κενή θέση Προϊσταμένου εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπηρετούσε και η θέση που κατείχε καταργείται. Αν δεν υπάρχει κενή θέση εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, ο υπάλληλος της προηγούμενου εδαφίου τοποθετείται σε προσωποπαγή θέση η οποία συστήνεται και κατανέμεται εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα σε Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα Κτηματολογικού Γραφείου. και ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Κτηματολογικό Γραφείο ή στο Υποκατάστημα που τοποθετείται. Ο ανωτέρω καταλαμβάνει την πρώτη θέση Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας που θα κενωθεί, κατόπιν αίτησής του προς τον Φορέα.

 

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα μπορεί να ανατίθενται τα καθήκοντα Προϊσταμένου του Υποκαταστήματος Ικαρίας του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου σε Συμβολαιογράφο που έχει την έδρα του στο νησί, για χρονικό διάστημα από 2 έως 4 έτη. Αν στο νησί έχουν την έδρα τους περισσότεροι του ενός Συμβολαιογράφοι, πριν την από την ανάθεση και την κατάρτιση της σύμβασης δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μεταξύ περισσοτέρων ενδιαφερομένων, επιλέγεται ο αρχαιότερος υποψήφιος.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα του Συμβολαιογράφου, η ενιαία βάση προσδιορισμού της αμοιβής ανάλογα με τον αριθμό των μεταγραφόμενων πράξεων και των χορηγουμένων αντιγράφων, το ύψος της και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.