Νόμος 4688/20 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τροποποίηση διατάξεων περί καταδυτικών πάρκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3409/2005 (ΦΕΚ 273/Α/2005) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού είναι δυνατόν θαλάσσια έκταση μαζί με τον αντίστοιχο πυθμένα, να χαρακτηρίζεται ως καταδυτικό πάρκο. Σε περίπτωση που εντός του καταδυτικού πάρκου περιλαμβάνονται ναυάγια κυριότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου Υπουργείου. Σε περίπτωση που εντός του καταδυτικού πάρκου περιλαμβάνονται επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία ή ιστορικοί τόποι απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από γνώμη του αρμόδιου κεντρικού συμβουλίου.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Πέριξ του χώρου του καταδυτικού πάρκου μπορεί να προβλέπεται ζώνη ασφαλείας πλάτους 50 m όπου απαγορεύονται η αλιεία και η ναυσιπλοΐα, και πέραν αυτής ζώνη ελεγχόμενης ήπιας αλιείας πλάτους 250 m, όπου η αλιεία ασκείται μόνον με ερασιτεχνικά και επαγγελματικά παράκτια αλιευτικά σκάφη.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του νόμου 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας καταδυτικού πάρκου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 2 km2 και μπορεί να αποτελείται από έως και 3 χωριστά τμήματα θαλάσσιου χώρου με μέγιστη απόσταση 150 m μεταξύ τους.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόμου 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Πάσης φύσεως σκάφη εντός των καταδυτικών πάρκων τηρούν τις διατάξεις των Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ), σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 93/1974 (ΦΕΚ 293/Α/1974). Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ασφαλούς ναυσιπλοΐας για τα σκάφη αυτά δύνανται να καθορίζονται με την απόφαση παραχώρησης ως μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας του καταδυτικού πάρκου. Σε συντρέχουσα περίπτωση αντιμετώπισης ή ρύθμισης ζητημάτων έκτακτης ή ειδικής φύσης, τα οποία έχουν σχέση με την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας πέριξ των καταδυτικών πάρκων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα κάθε λιμενικής αρχής.}

 

5. Η περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόμου 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Απαγορεύεται η αγκυροβολία. H πρόσδεση των σκαφών και των πλωτών μέσων γίνεται αποκλειστικά σε ειδικά ναύδετα που φέρουν κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Φάρων και των οποίων η πόντιση γίνεται με την ελάχιστη δυνατή όχληση προς το υποβρύχιο περιβάλλον.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του νόμου 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Ο κατά την παράγραφο 1 χαρακτηρισμός είναι δυνατόν να περιλαμβάνει ή να αναφέρεται σε θαλάσσια περιοχή που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 κατά τα οριζόμενα στο νόμο 3937/2011 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις ή σε Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο ή άλλη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή ή σε τμήματα τέτοιων περιοχών. Ο χαρακτηρισμός, κατά την παράγραφο 1, είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και θαλάσσιες περιοχές όπου έχουν χωροθετηθεί και λειτουργούν θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες για τον σκοπό της αναψυχής με ταυτόχρονη ανάδειξη της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας και του προϊόντος της ως καταδυτικού. Στον χώρο των καταδυτικών πάρκων μπορούν να περιλαμβάνονται ναυάγια και επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι. Καταδυτικά πάρκα δύναται να χωροθετηθούν σε περιοχή οριοθετημένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με όμοια απόφαση τα καταδυτικά πάρκα επιτρέπεται να περιλαμβάνουν στον θαλάσσιο χώρο τους και κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους απαγορεύονται η είσοδος και οι καταδύσεις, καθώς και επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι, εφόσον η λειτουργία αυτών των χώρων διέπεται από ειδικό κανονισμό σύμφωνο με τις προβλέψεις της εν λόγω διάταξης.}

 

7. Προστίθεται υποπερίπτωση δ)δ' στην περίπτωση γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του νόμου 3409/2005 ως εξής:

 

{δ)δ. Στις διαστάσεις και τη θέση των ναυδέτων σύμφωνα με τη μελέτη αγκύρωσης και τοπογραφικά διαγράμματα της περίπτωσης στ'.}

 

8. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του νόμου 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παραχώρηση έχει διάρκεια 20 ετών και είναι δυνατόν να ανανεώνεται για 10 έτη κάθε φορά με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών των Υπουργείων της παραγράφου 1, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α', β' και ζ' της παραγράφου 8. Ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ (ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε ΠΠΔ) σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4014/2011. Το ετήσιο αντάλλαγμα (μίσθωμα) για την παραχώρηση αμιγώς του θαλάσσιου χώρου του καταδυτικού πάρκου διαμορφώνεται κλιμακωτά, σε συσχέτιση με τη μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού ανά δήμο, ως εξής:

 

α. για μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού έως 30 ευρώ/m2: από 5 έως 10 ευρώ/στρέμμα παραχώρησης θαλάσσιου χώρου,

β. για μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού 31 - 80 ευρώ/m2: από 7,5 έως 15 ευρώ/στρέμμα παραχώρησης θαλάσσιου χώρου,

γ. για μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού από 81 ευρώ/m2 και άνω: από 10 έως 20 ευρώ/στρέμμα παραχώρησης θαλάσσιου χώρου.

 

Για την καταβολή του μισθώματος δίδεται περίοδος χάριτος ενός έτους από την παραχώρηση, για την οποία δεν καταβάλλεται μίσθωμα.

 

Σε περίπτωση, που εντός του Καταδυτικού Πάρκου βρίσκονται ναυάγια και ή ναυαγήματα, που, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2648/1953 (ΦΕΚ 295/Α/1953), αποτελούν κυριότητα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), ο Φορέας Διαχείρισης υποχρεούται να καταβάλλει προς το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού το 10% του ετήσιου ανταλλάγματος (μισθώματος) για την παραχώρηση των δικαιωμάτων διαχείρισης του Πάρκου.}

 

9. Οι παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 13 του νόμου 3409/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{12. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης του σκοπού της παραχώρησης εκ μέρους του φορέα διαχείρισης, καθώς και για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι δυνατή η άρση του κατά την παράγραφο 1 χαρακτηρισμού της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικού πάρκου με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η άρση του χαρακτηρισμού της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικού πάρκου επιφέρει και τη λήξη της παραχώρησης της χρήσης και της διαχείρισης του πάρκου από τον φορέα διαχείρισης αυτού.

 

13. Η από οποιαδήποτε αιτία λήξη της παραχώρησης καταδυτικού πάρκου στον φορέα διαχείρισης αυτού αίρει τον κατά την παράγραφο 1 χαρακτηρισμό της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικού πάρκου. Για την άρση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού.}

 

10. Η παράγραφος 14 του άρθρου 13 του νόμου 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{14. Ο φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου ασκεί αποκλειστικά και μόνο τη διαχείριση, οργάνωση, επίβλεψη, προστασία και εκμετάλλευση του πάρκου, ως επισκέψιμου υποβρύχιου χώρου αναψυχής και δεν παρέχει υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής, που παρέχονται αποκλειστικά από τους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών του παρόντος νόμου. Ο φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου επιτρέπεται να παράγει και να εμπορεύεται σχετικό με το πάρκο ενημερωτικό, διδακτικό, πληροφοριακό και τουριστικό υλικό, σε έντυπη, φωτογραφική, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, καθώς και να εισπράττει ανταλλάγματα για την παραχώρηση δικαιωμάτων επαγγελματικής φωτογράφισης ή κινηματογράφησης εντός του χώρου του πάρκου ή δημόσιας χρήσης του ονόματος, των διακριτικών σημάτων και εν γένει στοιχείων του πάρκου εντός και εκτός αυτού σε συνδυασμό με το όνομα και τα εν γένει χαρακτηριστικά των αποδεκτών της υπηρεσίας αυτής.}

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 16 του άρθρου 13 του νόμου 3409/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, ο φορέας διαχείρισης μπορεί να απαγορεύει προσωρινά ή μόνιμα την είσοδο στο πάρκο σε συγκεκριμένο πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ή επισκέπτη, σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης του νόμου, της απόφασης παραχώρησης και των κανονισμών λειτουργίας και ασφαλείας του πάρκου.}

 

12. Η παράγραφος 20 του άρθρου 13 του νόμου 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η συμπλήρωση και εξειδίκευση των δικαιολογητικών της παραγράφου 8 και των διαδικασιών του παρόντος, καθώς και η ρύθμιση κάθε ειδικότερου, τεχνικού ή λεπτομερειακού ζητήματος σχετικού με τα προβλεπόμενα στο παρόν, χωρίς να επιβάλλονται περισσότερες υποχρεώσεις ή περιορισμοί.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.