Νόμος 4688/20 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του νόμου 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων, στους οργανισμούς, στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, στους αυτοδύτες και σε οποιουσδήποτε άλλους, που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973), και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτόν.}

 

2. α) Στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ή και σε μέλη του προσωπικού τους, που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) για τις αρχαιότητες ή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντος νόμου ή της απόφασης χαρακτηρισμού ή του κανονισμού λειτουργίας του επισκέψιμου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, μπορεί, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, να επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους ή η κατάδυση σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα ναυάγια για χρονικό διάστημα από 10 ημέρες μέχρι 1 έτος ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης ή τυχόν υποτροπής.

 

β) Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και μέλος του προσωπικού αυτού με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους ή και όλους τους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους ή κατάδυσης σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα ή και σε όλα τα ναυάγια για χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 5 έτη. Σε περίπτωση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης ή διάπραξης αρχαιοκαπηλίας ή σκόπιμης καταστροφής αρχαίων επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και μέλος του προσωπικού αυτού οριστική απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους ή και όλους τους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους ή κατάδυσης σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα ή και σε όλα τα ναυάγια με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

3. α) Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, ειδικά στους παραβάτες του άρθρου 13 του νόμου 3409/2005 και των όρων της κατά την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου απόφασης χαρακτηρισμού καταδυτικού πάρκου ή του κανονισμού λειτουργίας καταδυτικού πάρκου επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) και των άρθρων 27 και 29 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

β) Ειδικά στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ή και σε μέλη του προσωπικού τους, οι οποίοι παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 3409/2005 ή της απόφασης χαρακτηρισμού ή του κανονισμού λειτουργίας καταδυτικού πάρκου, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο νόμο 3409/2005, μπορεί, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, να επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε καταδυτικό πάρκο για χρονικό διάστημα από 10 ημέρες μέχρι 1 έτος ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

 

γ) Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους ή διάπραξης αλιείας εντός του καταδυτικού πάρκου επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και μέλος του προσωπικού αυτού με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής απαγόρευση εισόδου σε καταδυτικό πάρκο για χρονικό διάστημα από 1 έως 2 έτη.

 

Σε περίπτωση υποτροπής εντός 1 έτους από την άρση απαγόρευσης εισόδου του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται στον παραβάτη πάροχο ή και μέλος του προσωπικού αυτού οριστική απαγόρευση εισόδου σε καταδυτικό πάρκο με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.