Νόμος 3409/05 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Καταδυτικά Πάρκα - Οργανωμένες Καταδύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού είναι δυνατόν θαλάσσια έκταση μαζί με τον αντίστοιχο πυθμένα, να χαρακτηρίζεται ως καταδυτικό πάρκο. Σε περίπτωση που εντός του καταδυτικού πάρκου περιλαμβάνονται ναυάγια κυριότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου Υπουργείου. Σε περίπτωση που εντός του καταδυτικού πάρκου περιλαμβάνονται επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία ή ιστορικοί τόποι απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από γνώμη του αρμόδιου κεντρικού συμβουλίου.

 

Με την ίδια απόφαση μπορεί, επίσης, να παραχωρούνται τμήματα αιγιαλού και παραλίας και να ορίζονται οι τυχόν επιτρεπόμενες επί αυτών κατασκευές για την εξυπηρέτηση του καταδυτικού πάρκου, σύμφωνα με τους ουσιαστικούς περιορισμούς των διατάξεων του νόμου 2971/2001 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

 

Πέριξ του χώρου του καταδυτικού πάρκου μπορεί να προβλέπεται ζώνη ασφαλείας πλάτους 50 m όπου απαγορεύονται η αλιεία και η ναυσιπλοΐα, και πέραν αυτής ζώνη ελεγχόμενης ήπιας αλιείας πλάτους 250 m, όπου η αλιεία ασκείται μόνον με ερασιτεχνικά και επαγγελματικά παράκτια αλιευτικά σκάφη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

2. Ως Καταδυτικό Πάρκο νοείται η με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου χαρακτηρισμένη περιοχή, στην οποία πραγματοποιούνται κατ' αποκλειστικότητα καθοδηγούμενες καταδύσεις αναψυχής κατά την έννοια της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, καθώς και συναφείς υποβρύχιες δραστηριότητες με τα κατά το άρθρο 1 του παρόντος μέσα, όπως η υποβρύχια φωτογράφιση, η υποβρύχια κινηματογράφηση και η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η επιστημονική έρευνα εντός του Πάρκου επιτρέπεται υπό τους όρους του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 67/1981 ((ΦΕΚ 23/Α/1981) και (ΦΕΚ 43/Α/1981)) και των λοιπών οικείων διατάξεων.

 

3. Η διαχείριση του Καταδυτικού Πάρκου ανήκει στον φορέα διαχείρισης αυτού, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή σύμπραξη αυτών. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι περί επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατάξεις των άρθρων 107 και επόμενων του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύουν.

 

4. Το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας καταδυτικού πάρκου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 2 km2 και μπορεί να αποτελείται από έως και 3 χωριστά τμήματα θαλάσσιου χώρου με μέγιστη απόσταση 150 m μεταξύ τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

5. Εντός της οριοθετημένης θαλάσσιας περιοχής του Καταδυτικού Πάρκου:

 

α. Επιτρέπεται η ναυσιπλοΐα αποκλειστικά και μόνο στα σκάφη, στα πλωτά και υποβρύχια μέσα του φορέα διαχείρισης και σε όσα χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών, καθώς, επίσης, στα πλωτά και υποβρύχια μέσα των αρμόδιων Αρχών προς έλεγχο της τήρησης των αναφερομένων στην απόφαση της παραγράφου 1 όρων, καθώς και των εν γένει υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι σχετικές κείμενες διατάξεις. Πάσης φύσεως σκάφη εντός των καταδυτικών πάρκων τηρούν τις διατάξεις των Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ), σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 93/1974 (ΦΕΚ 293/Α/1974). Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ασφαλούς ναυσιπλοΐας για τα σκάφη αυτά δύνανται να καθορίζονται με την απόφαση παραχώρησης ως μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας του καταδυτικού πάρκου. Σε συντρέχουσα περίπτωση αντιμετώπισης ή ρύθμισης ζητημάτων έκτακτης ή ειδικής φύσης, τα οποία έχουν σχέση με την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας πέριξ των καταδυτικών πάρκων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα κάθε λιμενικής αρχής.

 

β. Απαγορεύεται η αγκυροβολία. H πρόσδεση των σκαφών και των πλωτών μέσων γίνεται αποκλειστικά σε ειδικά ναύδετα που φέρουν κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Φάρων και των οποίων η πόντιση γίνεται με την ελάχιστη δυνατή όχληση προς το υποβρύχιο περιβάλλον.

 

γ. Απαγορεύονται κάθε μορφή αλιείας, της υποβρύχιας συμπεριλαμβανόμενης, η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της χλωρίδας της περιοχής του Πάρκου, κάθε αθλητική ή άλλη θαλάσσια δραστηριότητα, καθώς και κάθε δραστηριότητα που παρακωλύει τις καταδύσεις ή τις πράξεις διαχείρισης του Πάρκου. Κατ' εξαίρεση, η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της χλωρίδας της περιοχής του Πάρκου επιτρέπεται για λόγους επιστημονικής έρευνας υπό τους όρους του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 67/1981 ((ΦΕΚ 23/Α/1981) και (ΦΕΚ 43/Α/1981)) και των λοιπών οικείων διατάξεων.

 

δ. Επιτρέπεται η πόντιση πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών κατασκευών για τη βελτίωση της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας ή της ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α/2003) και του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011). Τα τυχόν πλοία ή άλλα ναυπηγήματα που θα ποντισθούν στο χώρο του Πάρκου εξαιρούνται των διατάξεων της απόφασης ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/2003 (ΦΕΚ 1701/Β/2003) περί χαρακτηρισμού ναυαγίων ως πολιτιστικών αγαθών. Η ακριβής θέση των ναυαγίων γνωστοποιείται αμελλητί στην Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού με μέριμνα του φορέα διαχείρισης και τοποθετείται σήμανση ημέρας και νύχτας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων Πολεμικού Ναυτικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

6. Η οριοθέτηση του Καταδυτικού Πάρκου γίνεται με πλωτούς σημαντήρες ή άλλα μέσα κατάλληλα προς οριοθέτηση και φιλικά προς το περιβάλλον της θαλάσσιας περιοχής, της πανίδας, της χλωρίδας και του πυθμένα της. Στους σημαντήρες και τα άλλα μέσα οριοθέτησης τοποθετείται σήμανση ημέρας και νύχτας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων Πολεμικού Ναυτικού.

 

7. Ο κατά την παράγραφο 1 χαρακτηρισμός είναι δυνατόν να περιλαμβάνει ή να αναφέρεται σε θαλάσσια περιοχή που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 κατά τα οριζόμενα στο νόμο 3937/2011 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις ή σε Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο ή άλλη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή ή σε τμήματα τέτοιων περιοχών. Ο χαρακτηρισμός, κατά την παράγραφο 1, είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και θαλάσσιες περιοχές όπου έχουν χωροθετηθεί και λειτουργούν θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες για τον σκοπό της αναψυχής με ταυτόχρονη ανάδειξη της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας και του προϊόντος της ως καταδυτικού. Στον χώρο των καταδυτικών πάρκων μπορούν να περιλαμβάνονται ναυάγια και επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι. Καταδυτικά πάρκα δύναται να χωροθετηθούν σε περιοχή οριοθετημένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με όμοια απόφαση τα καταδυτικά πάρκα επιτρέπεται να περιλαμβάνουν στον θαλάσσιο χώρο τους και κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους απαγορεύονται η είσοδος και οι καταδύσεις, καθώς και επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι, εφόσον η λειτουργία αυτών των χώρων διέπεται από ειδικό κανονισμό σύμφωνο με τις προβλέψεις της εν λόγω διάταξης.

 

Η δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου σε περιοχή στον πυθμένα της οποίας υπάρχουν προστατευόμενοι λειμώνες ή άλλα προστατευόμενα είδη γίνεται με τους ιδιαίτερους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

8. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος χαρακτηρισμός λαμβάνει χώρα μετά από αίτηση του προσώπου το οποίο ενδιαφέρεται να αναλάβει τη διαχείριση του Πάρκου. Η αίτηση υποβάλλεται προς τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α. Παρουσίαση της επάρκειας του αιτούντος προσώπου για την ανάληψη της διαχείρισης του Πάρκου. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να μην τελεί σε πτώχευση ή εκκαθάριση, καθώς και να μην έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία. Προκειμένου περί αλλοδαπού αιτούντος προσώπου, θα πρέπει να μην τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία του κράτους προέλευσης του. Επίσης, θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή των φόρων, που αποδεικνύεται ιδίως με την υποβολή σχετικού πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, και να διαθέτει ειδική τεχνική ικανότητα, που αποδεικνύεται ιδίως από την απασχόληση ή συμμετοχή σε αυτό προσωπικού με σχετική με τις καταδύσεις εμπειρία.

 

β. Οικονομοτεχνική μελέτη (μελέτη βιωσιμότητας-σκοπιμότητας), που πρέπει να περιλαμβάνει έρευνα αγοράς (market study) και επιχειρηματικό σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας (business plan) της αιτούμενης ανάπτυξης.

 

γ. Τεχνική έκθεση για την τεκμηρίωση των σχετικών με την οριοθέτηση του Καταδυτικού Πάρκου προτάσεων του αιτούντος, οι οποίες αφορούν ιδίως:

 

α)α. στην επιλογή της θέσης και της έκτασης του προτεινόμενου καταδυτικού Πάρκου, στην περιγραφή της φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής και στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης,

 

β)β. στον τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης του Καταδυτικού Πάρκου, καθώς και στις απαιτούμενες τεχνικές, διοικητικές και περιβαλλοντικές υποδομές ή άλλες εξυπηρετήσεις που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Καταδυτικού Πάρκου,

 

γ)γ. στο είδος, στις διαστάσεις και στη σύσταση, την πόντιση πλωτών μέσων ή κατασκευή, καθώς και στον τρόπο έδρασης αυτών, επί του πυθμένα.

 

δ)δ. Στις διαστάσεις και τη θέση των ναυδέτων σύμφωνα με τη μελέτη αγκύρωσης και τοπογραφικά διαγράμματα της περίπτωσης στ'.

 

δ. Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας με πρόβλεψη για διαχείριση θεμάτων ασφαλείας και πρόληψης - αντιμετώπισης τους.

 

ε. Τοπογραφικά διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας στα οποία θα απεικονίζονται γενικά τα στοιχεία της επιδιωκόμενης ανάπτυξης, οι υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή του Καταδυτικού Πάρκου και το μεταφορικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, καθώς και βυθομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 στο οποίο θα αποτυπώνονται η μορφολογία του βυθού και τα τυχόν αντικείμενα που έχουν ποντιστεί ή θα ποντιστούν κατά τα ανωτέρω στο παρόν άρθρο αναφερόμενα.

 

στ. Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας στο οποίο θα απεικονίζονται αναλυτικά τα στοιχεία της επιδιωκόμενης ανάπτυξης, όπως ιδίως η έκταση με όρια, οι συντεταγμένες των κορυφών αυτής κατά ΕΓΣΑ 1987, οι υποβρύχιες διαδρομές που προτείνονται να αναπτυχθούν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο.

 

ζ. Όπου απαιτείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α' του νόμου 4014/2011 και το Παράρτημα VI της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012), όπως ισχύουν, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α του εν λόγω Παραρτήματος ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β' του εν λόγω Παραρτήματος.

 

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των ως άνω περιπτώσεων β' έως και ε' συντάσσονται και υπογράφονται από μελετητές κατάλληλων ειδικοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

9. Αρμόδια Αρχή για την επίσπευση της διοικητικής διαδικασίας χαρακτηρισμού περιοχής ως Καταδυτικού Πάρκου κατόπιν της κατά την προηγούμενη παράγραφο υποβολής αίτησης είναι η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για την έκδοση της κοινής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος ακολουθείται η εξής διαδικασία: α. υποβολή φακέλου της αίτησης της παραγράφου 8 του παρόντος από τον ενδιαφερόμενο φορέα, β. έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου της αίτησης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου σε ένα μόνο αντίγραφο και, εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις, ακολουθεί η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο φορέα των υπόλοιπων απαιτούμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποστέλλει έγγραφο που αναφέρει τα ελλείποντα στοιχεία και θέτει προθεσμία για τη συμπλήρωση αυτών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας ο φάκελος επιστρέφεται στο αιτούν πρόσωπο, γ. αποστολή του φακέλου για διατύπωση γνώμης προς την αρμόδια Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, (καθ' ύλην αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες), Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού, και εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας ή την προσκόμιση των απαιτούμενων αντιγράφων του φακέλου, δ. συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης της ως άνω περίπτωσης γ' σε χρονικό διάστημα 30 εργάσιμων ημερών από τη λήψη των σχετικών φακέλων, μετά την παρέλευση του οποίου η διαδικασία συνεχίζεται ανεξαρτήτως εάν έχουν εκδοθεί μία ή περισσότερες γνωμοδοτήσεις, ε. αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στην ως άνω περίπτωση δ', στ. σύνταξη και προώθηση του σχεδίου της κοινής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός 15 εργάσιμων ημερών βάσει της αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλες οι Υπηρεσίες της περίπτωσης γ' της παρούσας.

 

Δεν απαιτείται αποστολή του φακέλου για παροχή γνωμοδοτήσεων εάν αυτές έχουν προσκομισθεί με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου φορέα κατά την υποβολή του φακέλου της αίτησης. Δεν απαιτείται αποστολή του φακέλου προς τις Υπηρεσίες και τους φορείς της Διοίκησης της περίπτωσης γ' ανωτέρω, για παροχή γνωμοδοτήσεων, εφόσον έχουν γνωμοδοτήσει κατά την έκδοση της ΑΕΠΟ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, εκδίδεται αιτιολογημένη πράξη της διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

 

10. Κατά την αξιολόγηση της κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποβαλλόμενης αίτησης λαμβάνονται αιτιολογημένα υπόψη τα κάτωθι:

 

α. οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής που προκύπτουν από εγκεκριμένα χωροταξικά πλαίσια, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή προγράμματα, καθώς και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης του Καταδυτικού Πάρκου περιοχής,

 

β. η συμβατότητα της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης με υφιστάμενες ή εγκεκριμένες χρήσεις της ευρύτερης περιοχής, η ενδεχόμενη συμπληρωματικότητα της με άλλες χρήσεις και δραστηριότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής ανάπτυξης και της ευρύτερης του Καταδυτικού Πάρκου περιοχής,

 

γ. η ύπαρξη των αναγκαίων για την εξυπηρέτηση του Καταδυτικού Πάρκου έργων υποδομής στην ευρύτερη περιοχή,

 

δ. τα συνολικά άμεσα ή έμμεσα αναμενόμενα οφέλη για το περιβάλλον, τον τουρισμό, την εθνική και τοπική οικονομία και τον πληθυσμό, την απασχόληση ειδικότερα και γενικότερα, για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που περιβάλλει το Καταδυτικό Πάρκο,

 

ε. η καταλληλότητα της προτεινόμενης έκτασης από άποψη ιδίως θέσεως, ποιότητας και μορφολογίας βυθού και ποικιλίας αξιόλογων υποθαλάσσιων στοιχείων, διαύγειας και καθαρότητας νερών, έντασης θαλάσσιων ρευμάτων, μεγέθους, καθώς και ύπαρξης άλλων καταδυτικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή,

 

στ. η συμμετοχή ή άλλης μορφής σύμπραξη με το αιτούν πρόσωπο ενός ή περισσοτέρων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή επαγγελματικών ενώσεων.

 

11. Με την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος απόφαση οριοθετείται το Καταδυτικό Πάρκο με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 1987 και με σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, ενώ αναφέρεται και η θέση του Πάρκου και το εμβαδόν της επιφάνειας του. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα της περίπτωσης στ' της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης, κατά τον προορισμό αυτής, και η διαχείριση του Πάρκου και καθορίζεται ετήσια αποζημίωση (μίσθωμα). Για το ύψος του μισθώματος λαμβάνεται υπόψη η σχετική εισήγηση που υποβάλλει η κατά τόπον αρμόδια Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας της περίπτωσης ε' της παραγράφου 9 και διαβίβασης του σχετικού φακέλου στην καθ' ύλην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η εισήγηση διατυπώνεται για μεν το τμήμα αιγιαλού και παραλίας μετά από εξέταση συγκριτικών μισθωτικών στοιχείων της περιοχής, τα οποία προσκομίζει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας κατά τόπον Κτηματικής Υπηρεσίας, που μετέχει σε αυτήν ως εισηγητής, για δε τη θαλάσσια περιοχή και τον πυθμένα, σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που προσδιορίζεται με το νόμο 2971/2001 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις. Το καθοριζόμενο μίσθωμα εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Η παραχώρηση έχει διάρκεια 20 ετών και είναι δυνατόν να ανανεώνεται για 10 έτη κάθε φορά με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών των Υπουργείων της παραγράφου 1, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α', β' και ζ' της παραγράφου 8. Ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ (ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε ΠΠΔ) σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4014/2011. Το ετήσιο αντάλλαγμα (μίσθωμα) για την παραχώρηση αμιγώς του θαλάσσιου χώρου του καταδυτικού πάρκου διαμορφώνεται κλιμακωτά, σε συσχέτιση με τη μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού ανά δήμο, ως εξής:

 

α. για μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού έως 30 ευρώ/m2: από 5 έως 10 ευρώ/στρέμμα παραχώρησης θαλάσσιου χώρου,

β. για μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού 31 - 80 ευρώ/m2: από 7,5 έως 15 ευρώ/στρέμμα παραχώρησης θαλάσσιου χώρου,

γ. για μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού από 81 ευρώ/m2 και άνω: από 10 έως 20 ευρώ/στρέμμα παραχώρησης θαλάσσιου χώρου.

 

Για την καταβολή του μισθώματος δίδεται περίοδος χάριτος ενός έτους από την παραχώρηση, για την οποία δεν καταβάλλεται μίσθωμα.

 

Σε περίπτωση, που εντός του Καταδυτικού Πάρκου βρίσκονται ναυάγια και ή ναυαγήματα, που, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2648/1953 (ΦΕΚ 295/Α/1953), αποτελούν κυριότητα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), ο Φορέας Διαχείρισης υποχρεούται να καταβάλλει προς το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού το 10% του ετήσιου ανταλλάγματος (μισθώματος) για την παραχώρηση των δικαιωμάτων διαχείρισης του Πάρκου.}

 

Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απόφαση περιλαμβάνει τους όρους που κρίνεται σκόπιμο να περιληφθούν βάσει των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων της Διοίκησης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 9 του παρόντος. Οι όροι αυτοί και το ως άνω μίσθωμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κάθε απόφαση ανανέωσης.

 

12. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης του σκοπού της παραχώρησης εκ μέρους του φορέα διαχείρισης, καθώς και για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι δυνατή η άρση του κατά την παράγραφο 1 χαρακτηρισμού της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικού πάρκου με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η άρση του χαρακτηρισμού της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικού πάρκου επιφέρει και τη λήξη της παραχώρησης της χρήσης και της διαχείρισης του πάρκου από τον φορέα διαχείρισης αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

13. Η από οποιαδήποτε αιτία λήξη της παραχώρησης καταδυτικού πάρκου στον φορέα διαχείρισης αυτού αίρει τον κατά την παράγραφο 1 χαρακτηρισμό της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικού πάρκου. Για την άρση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

14. Ο φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου ασκεί αποκλειστικά και μόνο τη διαχείριση, οργάνωση, επίβλεψη, προστασία και εκμετάλλευση του πάρκου, ως επισκέψιμου υποβρύχιου χώρου αναψυχής και δεν παρέχει υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής, που παρέχονται αποκλειστικά από τους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών του παρόντος νόμου. Ο φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου επιτρέπεται να παράγει και να εμπορεύεται σχετικό με το πάρκο ενημερωτικό, διδακτικό, πληροφοριακό και τουριστικό υλικό, σε έντυπη, φωτογραφική, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, καθώς και να εισπράττει ανταλλάγματα για την παραχώρηση δικαιωμάτων επαγγελματικής φωτογράφισης ή κινηματογράφησης εντός του χώρου του πάρκου ή δημόσιας χρήσης του ονόματος, των διακριτικών σημάτων και εν γένει στοιχείων του πάρκου εντός και εκτός αυτού σε συνδυασμό με το όνομα και τα εν γένει χαρακτηριστικά των αποδεκτών της υπηρεσίας αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

15. Ο φορέας διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου υποχρεούται σε αποτελεσματική φύλαξη της περιοχής του Πάρκου και διαθέτει το δικαίωμα αυτοδύναμης προστασίας αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 985 και 997 του Αστικού Κώδικα.

 

16. Ο φορέας διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου μπορεί να εισπράττει αντίτιμο από τους επισκέπτες του Πάρκου, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της απόφασης παραχώρησης. Κατ' εξαίρεση, ο φορέας διαχείρισης μπορεί να απαγορεύει προσωρινά ή μόνιμα την είσοδο στο πάρκο σε συγκεκριμένο πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ή επισκέπτη, σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης του νόμου, της απόφασης παραχώρησης και των κανονισμών λειτουργίας και ασφαλείας του πάρκου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

17. Η αστυνόμευση των καταδυτικών πάρκων από πλευράς τήρησης της κείμενης νομοθεσίας ασκείται από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

18. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των όρων της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απόφασης χαρακτηρισμού Καταδυτικού Πάρκου επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986, όπως ισχύει. Επίσης, πέρα από κάθε άλλη προβλεπόμενη από το νόμο συνέπεια, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973). Επιπλέον, ειδικά η άσκηση απαγορευμένης δραστηριότητας εντός του Καταδυτικού Πάρκου υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 15 του παρόντος, καθώς και στις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27 και του άρθρου 29 του νόμου 2971/2001, όπως αυτός ισχύει.

 

19. Χερσαίες εγκαταστάσεις οι οποίες τυχόν συνοδεύουν το Καταδυτικό Πάρκο που έχει χαρακτηρισθεί με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και οι οποίες συνδυάζονται με σχετικές υπηρεσίες προς τρίτους μπορούν να αποτελούν και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 4276/2014, εφόσον πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που καθορίζονται με σχετική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της ως άνω διάταξης του νόμου 4276/2014.

 

20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η συμπλήρωση και εξειδίκευση των δικαιολογητικών της παραγράφου 8 και των διαδικασιών του παρόντος, καθώς και η ρύθμιση κάθε ειδικότερου, τεχνικού ή λεπτομερειακού ζητήματος σχετικού με τα προβλεπόμενα στο παρόν, χωρίς να επιβάλλονται περισσότερες υποχρεώσεις ή περιορισμοί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 13 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δέκατο του νόμου [Ν] 4296/2014 (ΦΕΚ 214/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.