Νόμος 4688/20 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο καταδυτικός τουρισμός αναψυχής περιλαμβάνει την άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας σε κάθε υδάτινη περιοχή της ελληνικής επικράτειας με αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια μέσα, χάριν αναψυχής.

 

Ο καταδυτικός τουρισμός επιτρέπεται ελεύθερα σε όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται γειτονικά στα καταδυτικά πάρκα, ανεξαρτήτως βάθους κατάδυσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 2, καθώς και στα άρθρα 6 και 7 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 13.

 

2. Ο καταδυτικός τουρισμός αναψυχής απαγορεύεται:

 

α) σε προσδιορισμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θαλάσσιες περιοχές ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 15 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002),

 

β) σε θαλάσσιες περιοχές που αποτελούν πεδίο ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων ή περιοχές ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και ασκήσεων ή αγκυροβόλια πλήρωσης αγωγού καυσίμων ή υδάτινα τμήματα της ζώνης ασφαλείας φάρου, όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση η' του άρθρου 1 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014) ή εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων εν γένει ή εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) ή έχουν καθορισθεί ως αμυντικές περιοχές ή ναυτικά οχυρά κατά τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 376/1936 (ΦΕΚ 546/Α/1936) ή περιοχές στις οποίες υπάρχουν ναύδετα του πολεμικού ναυτικού,

 

γ) σε περιοχές για τις οποίες υπάρχει ρητή σχετική απαγόρευση από θαλάσσιο χωροταξικό πλαίσιο.

 

3. Οι καταδύσεις αναψυχής με αυτόνομη καταδυτική συσκευή απαγορεύονται σε περιοχές:

 

α) διέλευσης ή αγκυροβολίας πλοίων,

 

β) γυμνασίων ή άλλων δραστηριοτήτων πολεμικών πλοίων ή προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων,

 

γ) διενέργειας πλόων εκμισθούμενων μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής και σε απόσταση 100 m εκατέρωθεν των σημείων εκκίνησής τους,

 

δ) όπου επιβάλλονται απαγορεύσεις από νομοθετήματα κήρυξης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ή από τους κανονισμούς διοίκησης και λειτουργίας ή τα σχέδια διαχείρισης των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών τους,

 

ε) όπου υπάρχουν υποβρύχια καλώδια ή εγκατεστημένα συστήματα οργανισμών κοινής ωφέλειας,

 

στ) όπου η λιμενική αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, επιβάλλει απαγορεύσεις για λόγους ασφάλειας πλοίων ή προσώπων.

 

4. Ο καταδυτικός τουρισμός αναψυχής επιτρέπεται υπό όρους και προϋποθέσεις σε συγκεκριμένα οικολογικά ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα σύμφωνα με τους νόμους 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) καθώς και την υπ' αριθμόν 33318/3028/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού (ΦΕΚ 1289/Β/1998).

 

5. Η οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών ενάλιων αρχαιολογικών χώρων πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από γνώμη των αρμοδίων Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.