Νόμος 4688/20 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Επιστημονικό Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού εννεαμελές Επιστημονικό Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται στον Υπουργό.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συγκροτείται από τους 2 Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕΡ και ΑΣΤΕΚ), 2 καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας Τμημάτων Τουριστικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής και 5 επιστήμονες κατόχους τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ορίζονται ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής του, τα μέλη με τους αναπληρωτές τους, καθώς και γραμματέας με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο:

 

α) για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση,

 

β) τη συστημική αξιολόγηση των δομών, των διαδικασιών, του προγράμματος και του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Η συμμετοχή στο Συμβούλιο είναι μη αμειβόμενη, δύνανται όμως να καταβάλλονται στους συμμετέχοντες δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.