Νόμος 669/77 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η οικονομοτεχνική μελέτη, περί ης το άρθρο 5 του παρόντος νόμου, ειδικότερα δέον να διαλαμβάνει:

 
Α) Προκειμένου περί χορηγήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως λατομείων βιομηχανικών ορυκτών:

 
α) Γεωλογική και κοιτασματολογική μελέτη της υπό εκμετάλλευση λατομικής εκτάσεως συνοδευόμενη μετά των πιθανών γεωλογικών τομών, επί τη βάσει των τυχόν γενομένων ερευνών.
β) Περιγραφή του είδους και του μεγέθους του κοιτάσματος που ανεβρέθηκε, ως και των τυχόν υπολογισθέντων αποθεμάτων.
γ) Προμελέτη περί της μεθόδου και του προγράμματος εκμεταλλεύσεως και των πιθανών οικονομικών δυνατοτήτων ταύτης, επί βάσει του προβλεπόμενου κόστους παραγωγής και των τιμών πωλήσεως.
δ) Τις προγραμματιζόμενες κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 
Β) Προκειμένου περί χορηγήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων:

 
α) Γεωλογική μελέτη της υπό εκμετάλλευση μαρμαροφόρου εκτάσεως, συνοδευόμενη μετά των πιθανών γεωλογικών τόμων.
β) Στοιχεία επί του είδους και της ποιότητος των ανευρεθέντων μαρμάρων.
γ) Προμελέτη επί των πιθανών οικονομικών δυνατοτήτων της εκμεταλλεύσεως και
δ) Τις προγραμματιζόμενες κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.