Νόμος 947/79 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της δημοσιεύσεως του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσις οποιονδήποτε ακινήτων κειμένων εντός της περιοχής της χαρακτηριζόμενης ως οικιστικής, ανεξαρτήτως του προβλεπομένου υπό του ως άνω διατάγματος τρόπου αναπτύξεως ή αναμορφώσεως αυτής, εν τω συνόλω ή κατά ζώνες αυτής:

 

α) Προς δημιουργίαν κοινοχρήστων χώρων, πέραν των δια της εισφοράς εις γην αποκτώμενων.

 

β) Προς δημιουργίαν χώρων δια την εγκατάσταση δημοσίων ή κοινωφελών κτιρίων ή δια την εκτέλεσιν έργων υποδομής ή πραγματοποίηση άλλων κοινωφελών σκοπών, εφ' όσον δια τον ειδικότερο τούτον σκοπόν, δι' ον προορίζεται έκαστος χώρος, υφίσταται διάταξις νόμου επιτρέπουσα την αναγκαστική απαλλοτρίωση.

 

γ) Προς απόκτηση οικοδομήσιμων χώρων προς οικοδόμηση δια της οργανωμένης δομήσεως εντός ζώνης ενεργού πολεοδομίας.

 

δ) Προς σχηματισμόν αποθέματος γης δια την ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών εις χώρους δια κοινωφελείς σκοπούς, ως και δια την οικοδόμηση επί τη βάσει προγραμμάτων στεγάσεως ή δια παραχώρηση ιδιοκτησιών εις πρόσωπα χρήζοντα ιδιαιτέρας μερίμνης.

 

ε) Εφ' όσον πρόκειται περί ακινήτων, εφ' ων υφίστανται κτίρια ή μόνιμοι εγκαταστάσεις ή έργα των οποίων ο προορισμός και η χρήσις αντίκεινται προς τις δια του κατ' άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος καθοριζόμενες χρήσεις γης.

 

στ) Εφ' όσον ταύτη ήθελε ζητήσει ο ιδιοκτήτης ακινήτου του οποίου η κατά προορισμό χρήσις δεν είναι δυνατόν να αναπροσαρμοσθεί συμφώνως προς τα στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β' οριζόμενα.

 

ζ) Εις πάσαν άλλη περίπτωσιν ειδικώς προβλεπόμενη υπό του παρόντος ή άλλου νόμου.

 

2. Οι κατά τις περιπτώσεις υπό στοιχεία ε και στ της προηγουμένης παραγράφου ιδιοκτησίες που απαλλοτριώνονται διατίθενται είτε δι' ένα των υπό στοιχεία α' έως και δ' σκοπών, είτε διατίθενται ελευθέρως προς άλλους οικιστικούς σκοπούς συμφώνως προς τις δια του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος καθοριζόμενες χρήσεις γης.

 

3. Η απαλλοτρίωσις ενεργείται υπέρ και δαπάναις του Δημοσίου ή δημοσίου οργανισμού ή επιχειρήσεως πολεοδομίας και στεγάσεως, ή υπέρ αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού ή αναδόχου φορέως εκ των στα άρθρα 27 και 40 αναφερομένων. Η ως άνω απαλλοτρίωσις δύναται να κηρύσσεται και τμηματικώς ή κατά ζώνες.

 

4. Οι κατά την παράγραφο 1 απαλλοτριώσεις κηρύσσονται προ μεν της εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης της οικείας ζώνης δια κοινής αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, μετά δε την έγκριση ταύτη δια του κατ' άρθρο 32 παράγραφος 2, ή 44 παράγραφος 1 ή 52 παράγραφος 2 διατάγματος, δι' αποφάσεως του οικείου νομάρχου. Ειδικώς δια τις απαλλοτριώσεις προς δημιουργίαν κοινοχρήστων χώρων αυτές κηρύσσονται δι' αυτού τούτου του προεδρικού διατάγματος περί εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης. Εις ην περίπτωσιν η απαλλοτρίωσις ήθελε ζητηθεί υπό του ιδιοκτήτου τού ακινήτου συμφώνως προς την περίπτωσιν στ' της παραγράφου 1, η περί απαλλοτριώσεως πράξις δέον να εκδοθεί εντός έτους από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, του Δημοσίου ευθυνόμενου δια πάσαν εκ της πέραν του έτους καθυστερήσεως θετική ή αποθετική ζημίαν του ιδιοκτήτου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων διατάξεις.

 

5. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων δύναται να ρυθμίζονται τα της χρησιμοποιήσεως του κατά τον παρόντα νόμον προβλεπομένου κτηματολογικού χάρτου και πίνακα, και τα της εκτιμήσεως των ακινήτων δια την διαδικασίαν των προβλεπομένων υπό του παρόντος νόμου απαλλοτριώσεων εντός της οικιστικής περιοχής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.