Νόμος 947/79 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Σύμβαση αναθέσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια της συμβάσεως αναθέσεως του έργου αναμορφώσεως ή αναπτύξεως της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, δέον μεταξύ άλλων να προβλέπονται:

 

α) Τα υπό του αναδόχου εκτελεστέα εν τη ζώνη ενεργού πολεοδομίας έργα διευθετήσεως του χώρου, ως και τα έργα υποδομής, μετά των αναγκαίων δι' εκάστην κατηγορία έργων μελετών. Οι τεχνικοί όροι συντάξεως των ειδικότερων μελετών και εκτελέσεως των έργων τούτων, ανταποκρινόμενοι εις τις στην κατηγορία έργων ισχύουσες διατάξεις, περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές και συγγραφές υποχρεώσεων που συνοδεύουν ην σύμβαση.

 

β) Τα υπό του αναδόχου εκτελεστέα έργα δομήσεως και τα της καταρτίσεως των σχετικών κτιριακών μελετών, τα της εγκρίσεως αυτών, ως και ο τρόπος της ασκήσεως της επί του συνόλου των έργων ασκούμενης τεχνικής επιβλέψεως και εποπτείας. Οι σχετικοί τεχνικοί όροι περιλαμβάνονται εις τις συνοδεύουσες την σύμβαση τεχνικές προδιαγραφές και συγγραφές υποχρεώσεων.

 

γ) Ο τρόπος διαθέσεως εις τον ανάδοχο των εν τη ζώνη εκτάσεων γης, οι οποίες είναι αναγκαίες δια την ενεργοποίηση αυτής.

 

δ) Οι προθεσμίες εκτελέσεως των έργων συνολικώς ή κατά φάσεις.

 

ε) Το είδος και το ύψος της αμοιβής ή του ανταλλάγματος το οποίον συνομολογείται να χορηγηθεί εις τον ανάδοχο, ως και οι όροι καταβολής της αμοιβής ή χορηγήσεως του ανταλλάγματος τούτου.

 

στ) Οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον ανάδοχο δια την εκπλήρωση των υπ' αυτού αναλαμβανομένων υποχρεώσεων, οι εν αθετήσει αυτών εις βάρος του επιβαλλόμενες κυρώσεις, ως και οι περιπτώσεις οι συνεπαγόμενες την κήρυξη αυτού εκπτώτου μετά της τηρητέας προς τούτο διαδικασίας.

 

2. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων δύναται να καθορίζονται ειδικότερα τα υποχρεωτικά στοιχεία της συμβάσεως αναθέσεως του έργου ως και να προβλέπονται τύποι τοιούτων συμβάσεων.

 

3. Εις τον ανάδοχο φορέα, ως αντάλλαγμα δια τα υπ' αυτού εκτελεσθησόμενα έργα και την εκπλήρωση πασών των εκ της ως άνω συμβάσεως υποχρεώσεων αυτού δύναται να προβλεφθεί και η κατά κυριότητα παραχώρησις οικοδομήσιμων τμημάτων εντός της ζώνης ενεργού πολεοδομίας και η αναγνώρισις του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως τούτων δια της εκποιήσεως, εκμισθώσεως, οικοδομήσεως και πωλήσεως διαμερισμάτων, ή καθ' οιονδήποτε άλλον πρόσφορο και εντός των νομίμων όρων δομήσεως τρόπον χρησιμοποιήσεως ή αξιοποιήσεως αυτών. Οι εκτάσεις αυτές καθοριζόμενες κατά την θέσιν και το συνολικόν εμβαδόν αυτών δια της εν παραγράφω 1 συμβάσεως δύναται να περιέλθουν εις την κυριότητα του αναδόχου είτε δι' απ' ευθείας παραχωρήσεως αυτών υπό του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είτε κατόπιν δι' ελευθέρας διαπραγματεύσεως ή κατόπιν ασκήσεως του δικαιώματος της επί ίσοις όροις προτιμήσεως είτε κατόπιν αναγκαστικής απαλλοτριώσεως.

 

4. Δια της συμβάσεως αναθέσεως δύνανται να προβλέπονται περιορισμοί εις την υπό του αναδόχου διάθεση των εν τη ζώνη ενεργού πολεοδομίας ακινήτων, αναφερόμενοι ιδία εις τον καθορισμό τιμών πωλήσεως των εν τη ζώνη ενεργού πολεοδομίας κατοικιών ή άλλων κτισμάτων εξυπηρετούντων τις στο άρθρο 3 χρήσεις ή των προς οικοδόμηση χώρων ή ετοίμων διαμερισμάτων των οποίων ανέλαβε την υποχρέωσιν κατασκευής ο ανάδοχος ή εις την καθιέρωση κριτηρίων προτεραιότητος μεταξύ των υποψηφίων αγοραστών ή την υποχρεωτική χρησιμοποίηση ορισμένων συγκροτημάτων κατοικιών προς εκμίσθωση επί ορισμένο μίσθωμα και δι' ορισμένον χρόνον, ή την παραχώρηση οικοπέδων ή οικοδομημένων συγκροτημάτων εις οργανισμούς στεγάσεως ή κατοικίας ή εις ιδιώτες των οποίων οι ιδιοκτησίες απαλλοτριώθηκαν κατά το άρθρο 32 παράγραφος 5. Ωσαύτως δύναται να προβλέπονται περιορισμοί εις το ύψος του συντελεστού κέρδους ή να τίθενται ρήτρες που αφορούν εις την διάθεση του υπερβάλλοντος κέρδους ή μέρους αυτού υπέρ ορισμένων σκοπών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.