Νόμος 947/79 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Κτήση ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δια την ενεργοποίση της ζώνης και εφαρμογήν του προγράμματος αυτής αναγκαίες εκτάσεις τίθενται εις την διάθεση του κατ' άρθρο 27 παράγραφος 1 φορέως είτε δι' απ' ευθείας παραχωρήσεως αυτών υπό του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, είτε κατόπιν ασκήσεως του κατ' άρθρο 55 δικαιώματος της επί ίσοις όροις προτιμήσεως, είτε κατόπιν αναγκαστικής απαλλοτριώσεως αυτών κατά τα στο άρθρο 22 οριζόμενα. Το Δημόσιον υποχρεούται εις την άμεση προς τον ανάδοχο διάθεση των ακινήτων τα οποία ανήκουν εις αυτό ή περιήλθαν εις αυτό κατόπιν της υπ' αυτού ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως ή της υπέρ αυτού αναγκαστικής απαλλοτριώσεως.

 

2. Επιτρέπεται πάντοτε η υπό του Δημοσίου ή δημοσίου οργανισμού ή δημοσίας επιχειρήσεως πολεοδομίας και στεγάσεως ή του κατά το άρθρο 27 αναδόχου φορέως κατόπιν ελευθέρων διαπραγματεύσεων απόκτησις ακινήτων εντός της ζώνης ενεργού πολεοδομίας επί ειδικά συμφωνούμενο τίμημα ή αντάλλαγμα. Το αντάλλαγμα δύναται να συνίσταται εις παροχή ίσης αξίας οικοπέδου, ή κτιρίου ή διαμερίσματος επί διηρημένης κατά κτίρια ή κατά ορόφους ιδιοκτησίας εκ των τελικώς διαμορφουμένων οικοπέδων ή κτιρίων της ζώνης.

 

3. Περί του ευλόγου του τιμήματος ή ανταλλάγματος γνωμοδοτεί προ της αγοράς ή της περί ανταλλαγής συμβάσεως τριμελής επιτροπή αποτελούμενη εξ ενός προέδρου διοικητικού πρωτοδικείου ή του νομίμου αναπληρωτού του, του εκ της τοποθεσίας του ακινήτου αρμοδίου οικονομικού εφόρου και ενός ανωτέρου υπαλλήλου της πολεοδομικής Υπηρεσίας. Η επιτροπή ορίζεται δι' εκάστην ζώνη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, αποφαίνεται δε λαμβάνουσα υπ' όψιν τα υπάρχοντα στοιχεία μεταβιβάσεως ακινήτων εν τη περιοχή ή ορισθείσας ήδη τιμάς μονάδος δι' αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και παν έτερον νόμιμο στοιχείον. Η εν τη παραγράφω 2 αγορά ή ανταλλαγή δεν δύναται να συμφωνηθεί αντί τιμήματος ή ανταλλάγματος ανωτέρω του υπό της ως άνω επιτροπής εκτιμώμενου ως καλύπτοντος πλήρως την αξίαν του ακινήτου κατά τον χρόνον της αγοράς ή ανταλλαγής. Ο τρόπος συγκροτήσεως της ως άνω επιτροπής, τα του διορισμού αναπληρωματικών μελών, τα της ενώπιον αυτής διαδικασίας, τα ειδικότερα στοιχεία και κριτήρια εκτιμήσεως ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου τη με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων.

 

4. Δια της μετά του αναδόχου συμβάσεως είναι δυνατόν να ορισθεί ότι εφ' όσον την ανταλλαγή ακινήτου κειμένου εντός της ζώνης έναντι της παροχής εις αυτόν οικοδομήσιμου χώρου εκ των που θα διαμορφωθούν δια της πολεοδομικής μελέτης, ή έναντι έτοιμης κατοικίας ή διαμερίσματος εκ αυτών που θα κατασκευαστούν βάσει του οικείου προγράμματος ήθελε ζητήσει ο ιδιοκτήτης αυτού, η κατ' ανταλλαγή παραχώρησις ίσης τουλάχιστον αξίας οικοπέδου, ή κατοικίας, ή διαμερίσματος είναι υποχρεωτική.

 

5. Εκτάσεις αναγκαστικώς απαλλοτριωθείσες δια δημόσια ωφέλεια και μη χρησιμοποιηθείσες προς τον δι' ον απαλλοτριώθηκαν σκοπόν προ της δημοσιεύσεως του κατ' άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος διατίθενται υποχρεωτικώς, εφ' όσον ήθελον περιληφθεί εις ζώνη ενεργού πολεοδομίας προς εκπλήρωση του προγράμματος αυτής, κατόπιν κοινής αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού.

 

6. Δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται τα όργανα εις τα οποία ανατίθεται η διαπραγμάτευσις ως και εκείνα τα οποία αποφασίζουν την σύναψη της συμβάσεως αγοράς ή ανταλλαγής, την τηρητέα διαδικασίαν και τα της υπογραφής της συμβάσεως, τα προσκομιστέα υπό του πωλητού στοιχεία ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.