Νόμος 998/79 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Παραβάσεις αναφερόμενες στην αντιμετώπιση πυρκαγιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 23 του παρόντος νόμου τιμωρούνται δια φυλακίσεως δύο μηνών μέχρις ενός έτους, εάν δε οι παραβάσεις γίνονταν εντός περιοχής χαρακτηρισθείσης ως επικινδύνου κατ' άρθρο 25 τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Εάν οι παραβάσεις αυτές είχαν ως επακόλουθον πυρκαγιά εις δάσος ή δασική έκταση επιβάλλεται φυλάκισις τουλάχιστον δύο ετών.

 

2. Όστις παραμελεί την ανήκουσα σε αυτό υποχρέωσιν εποπτείας ανηλίκου νεωτέρου των 17 ετών ή προσώπου ακαταλόγιστου ή ελαττωμένης προς καταλογισμό ικανότητος τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους, εάν εκ της παραμελήσεως ταύτης το υπό την εποπτεία αυτού πρόσωπον προκάλεσε πυρκαγιά εις δάσος ή δασική έκταση. Δια της αυτής ποινής τιμωρούνται και οι απασχολούντες προσωπικόν εις εργασίας εκτελούμενες εντός ή πλησίον δασών ή δασικών εκτάσεων, οι οποίοι δεν έλαβαν τα προσήκοντα μέτρα εποπτείας και οργανώσεως των εργασιών αυτών, εάν εκ της τοιαύτης παραμελήσεως προκλήθηκε πυρκαϊά εις δάσος ή δασική έκταση.

 

3. Κατά των παραβατών της διατάξεως του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία δ' ως και εκείνων, κατ' εντολήν των οποίων αυτοί ενεργούν, δύναται να διαταχθεί η δήμευσις των προϊόντων των καμίνων, ως και των εργαλείων, μηχανημάτων, πρώτων υλών και προϊόντων του εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος. Επίσης δύναται να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του κατά παράβασιν αυτής λειτουργούντος εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος.

 

4. Εν περιπτώσει παραβάσεως των δια του άρθρου 24 παράγραφος 1 και 3 εδάφιο α' επιβαλλομένων υποχρεώσεων, ο προϊστάμενος του οικείου τμήματος γραμμής ή μηχανοστασίου των σιδηροδρόμων τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών, εάν δε οι παραβάσεις αυτές είχαν ως επακόλουθον πυρκαγιά εις δάσος ή δασική έκταση δια φυλακίσεως μέχρι 2 ετών.

 

5. Εν περιπτώσει παραβάσεως των δια του άρθρου 24 παράγραφος 3 εδάφιο β επιβαλλομένων υποχρεώσεων, ο αρμόδιος δια την συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου διευθυντής ως και οι διευθυντές των σιδηροδρομικών σταθμών, των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και σταθμών διοδίων εθνικών οδών τιμωρούνται δια κρατήσεως ή προστίμου. Δια της αυτής ποινής τιμωρούνται επίσης οι πρόεδροι των ΚΤΕΛ και οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως καθώς και ο αρμόδιος διευθυντής των σιδηροδρόμων εν περιπτώσει παραβάσεως των δια της παραγράφου 6 του άρθρου 24 επιβαλλομένων υποχρεώσεων.

 

6. Οι μη συμμορφούμενοι προς τις επιβαλλόμενες εις αυτούς δια των εν άρθρο 24 παράγραφοι 4 και 48 παράγραφος 4 προβλεπομένων πράξεων του Νομάρχου υποχρεώσεις τιμωρούνται, συμφώνως προς το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

7. Οι παραβάτες της διατάξεως του άρθρου 29 παράγραφος 1 τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. Υπάλληλοι ή όργανα των υπό του ως άνω άρθρου προβλεπομένων αρχών, μη συμμορφούμενοι προς την υπό της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου επιβαλλόμενη εις αυτά υποχρέωσιν, διαπράττουν παράβασιν καθήκοντος, τιμωρούμενη με την ποινή του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα.

 

8. Εγγεγραμμένοι εις τους κατ' άρθρο 31 παράγραφος 2 καταλόγους, οι οποίοι αρνούνται εν περιπτώσει πυρκαϊάς να συμμορφωθούν προς τις διαταγάς της δασικής αρχής, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. Με την αυτήν ποινή τιμωρούνται ωσαύτως δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων μη συντάσσοντες τους κατ' άρθρο 31 παράγραφος 2 προβλεπόμενους καταλόγους.

 

9. Οι κατ' άρθρο 34 παράγραφος 1 οριζόμενοι προς φύλαξη εκτάσεως εις ην εξερράγη πυρκαϊά, απομακρυνόμενοι αδικαιολογήτως από ταύτης τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ (6) μηνών.

 

10. Οι παραβάτες των κατ' άρθρο 36 εκδιδομένων κανονισμών τιμωρούνται συμφώνως προς το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα, εάν δεν συντρέχει περίπτωσις βαρύτερης αξιοποίνου πράξεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.