Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Αρτιότητα οικοπέδων - κάλυψη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εφαρμογή του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως γίνεται εφ' ολοκλήρων οικοδομικών τετραγώνων εκτάσεως ουχί μικροτέρας των 1500 m2 εφ' όσον ταύτα έχουν πρόσωπον επί δύο τουλάχιστον οδών και 3000 m2 εφ' όσον ταύτα έχουν πρόσωπον επί μιας οδού.

 

2. Κατά την εφαρμογήν του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως η κάλυψις του οικοπέδου δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 50% της εις την θέσιν ταύτη προκυπτούσης βάσει του ισχύοντος ποσοστού καλύψεως, δυναμένη να μη υπολείπεται του 25% της επιφανείας του οικοπέδου. Εις ας περιοχές το κατά τις κείμενες διατάξεις ποσοστόν καλύψεως είναι κατώτερο του 25 τούτο κατά την εφαρμογήν του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως παραμένει αμετάβλητο.

 

3. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι εντός των οικισμών θέσεις εις ας επιτρέπεται η ανέγερσις υψηλών κτιρίων ως και το μέγιστον ύψος αυτών. Μέχρις εκδόσεως των κατά την παρούσα παράγραφο προεδρικών διαταγμάτων οι θέσεις των υψηλών κτιρίων εντός των οικισμών ως και το ύψος αυτών καθορίζεται εν εκάστη περιπτώσει δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

4. Εις ας περιπτώσεις κατά την χορήγηση αδείας ανεγέρσεως κτιρίων κατ' ελευθέρα δόμηση ή κατά την ανέγερση αυτών, απαιτείται διεύρυνσις των προ αυτών κοινοχρήστων χώρων δια πολεοδομικούς και κυκλοφοριακούς λόγους, εις τον κύριον του ακινήτου παρέχεται η δυνατότης επιλογής μεταξύ της κατά νόμον αποζημιώσεως και του υπολογισμού του συντελεστού δομήσεως εφ' ολοκλήρου του οικοπέδου αυτού ως τούτο είχε προ της δια τους ως άνω σκοπούς γενομένης ρυμοτομίας.

 

Τα της εφαρμογής της διατάξεως της παρούσης παραγράφου ρυθμίζονται εις εκάστην περίπτωσιν δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

5. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 395/1968, οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 3 του αυτού ως άνω αναγκαστικού νόμου ως αυτές αντικαταστάθηκαν δια των παραγράφων 4 και 5 αντιστοίχως του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969 ως και το άρθρο 4 του αυτού ως άνω αναγκαστικού νόμου 395/1968, καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.