Προεδρικό διάταγμα 105/00

ΠΔ 105/2000: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της οδηγίας 1997/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-10-1997, και τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 370/1995 (ΦΕΚ 199/Α/1995)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 105/2000: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της οδηγίας 1997/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-10-1997, και τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 370/1995 (ΦΕΚ 199/Α/1995), (ΦΕΚ 100/Α/2000), 17-03-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν αντιστοίχως με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και με τα άρθρα 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) και 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου παράγραφος 2 του νόμου 2077/1992 Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

3. Τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (στο εξής αναφερόμενη ως συμφωνία Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τις δημόσιες συμβάσεις), και την απόφαση 1994/800/ΕΚ του Συμβουλίου της 22-12-1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (ΕΕL 336/1994).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α στο νόμο 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 περίπτωση α και 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 195/1995 Οργανισμός Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 102/Α/1995).

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α/1996).

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παράγραφος Γ περίπτωση α και 3 περίπτωση β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 59/1996 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ 51/Α/1996).

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

9. Την με αριθμόν 309/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 09-03-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 77 του προεδρικού διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.