Προεδρικό διάταγμα 10/10/14

ΠΔ 10-10-2014: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας (νομού Κοζάνης) για τον καθορισμό χώρου των Νέων Κοιμητηρίων Πτολεμαΐδας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-10-2014: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας (νομού Κοζάνης) για τον καθορισμό χώρου των Νέων Κοιμητηρίων Πτολεμαΐδας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 329/ΑΑΠ/2014), 22-10-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 114, 154 όπως ισχύει, 160 (παράγραφοι 1 και 2) και 161 (παράγραφος 1) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ436/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά (ΦΕΚ 831/Β/2014), όπως τροποποιήθηκε με την Υ447/2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1015/Β/2014).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

6. Το υπ' αριθμόν 2028/2007 έγγραφο της Λ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το υπ' αριθμόν 866/2009 έγγραφο της 17ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

7. Την υπ' αριθμόν 62913/1950/2007 πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Κοζάνης.

 

8. Το υπ' αριθμόν 18066/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Τμήμα Γ' Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την ίδρυση κοιμητηρίου στην εκτός σχεδίου περιοχή ΚΟΥΡΙ του Δημοτικού Διαμερίσματος Πτολεμαΐδας του Δήμου Πτολεμαΐδας Νομού Κοζάνης.

 

9. Το υπ' αριθμόν Δ.ΥΓ2(γ)/20990/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

10. Τα υπ' αριθμόν 10358/2009 και 10359/2009 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών του Δήμου Πτολεμαΐδας.

 

11. Την υπ' αριθμόν 17495/827/2012 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Μη υποχρέωση υποβολής σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του έργου Τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο Νέων Κοιμητηρίων Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας.

 

12. Την υπ' αριθμόν 338/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πτολεμαΐδας και την υπ' αριθμόν 19/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας.

 

13. Την από 07-09-2012 / θέμα 1o / συνεδρία 1η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 

14. Το υπ' αριθμόν 17/2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Α'.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

16. Την 164/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 10-10-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.