Προεδρικό διάταγμα 10/3/20

ΠΔ 10-03-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (νομού Κορινθίας) στο οικοδομικό τετράγωνο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-03-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (νομού Κορινθίας) στο οικοδομικό τετράγωνο 24, (ΦΕΚ 127/Δ/2020), 12-03-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 και 160 (παράγραφοι 1, 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

4. Το από [ΒΔ] 18-01-1936 βασιλικό διάταγμα Περί καθορισμού ελαχίστων ορίων επιφανείας και διαστάσεων οικοπέδων της πόλεως Σικυωνίας (Κιάτου) (ΦΕΚ 40/Α/1936).

 

5. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

6. Την υπ' αριθμόν 9293/1992 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου (νομού Κορινθίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού (ΦΕΚ 1345/Δ/1992), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς 3026/1993 (ΦΕΚ 414/Δ/1993) και 7357/1994 (ΦΕΚ 1141/Δ/1994) αποφάσεις του Νομάρχη Κορινθίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 96732/7185/1992 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυώνος (Κιάτου) (νομού Κορινθίας) (ΦΕΚ 63/Δ/1993).

 

8. Τις υπ' αριθμούς 534/2011 και 429/2014 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

 

9. Την υπ' αριθμόν 9/συνεδρία 15η/04-04-2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

 

10. Το υπ' αριθμόν 09/14-03-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Την υπ' αριθμόν 38/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 10-03-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.