Προεδρικό διάταγμα 113/13 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 131/2006


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 131/2006 (ΦΕΚ 143/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 167/2008 (ΦΕΚ 223/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης αίτησης οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα είναι τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου καθώς και τα αυτοτελή κλιμάκια των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 131/2006 (ΦΕΚ 143/Α/2006), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 167/2008 (ΦΕΚ 223/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά των αποφάσεων που αφορούν οικογενειακή επανένωση προσφύγων, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου εντός 10 ημερών από την επίδοση της.}

 

3. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 131/2006, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 167/2008 (ΦΕΚ 223/Α/2008), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Οι Προϊστάμενοι των αρμοδίων αρχών της παραγράφου 1 αναθέτουν σε υπάλληλο της Υπηρεσίας τους (χειριστή) τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την υποβολή σχετικής με την αίτηση οικογενειακής επανένωσης του πρόσφυγα εισήγησης. Για τη διακρίβωση της ύπαρξης οικογενειακής σχέσης, οι αρμόδιες αρχές ή οι υπάλληλοι μπορούν να καλούν τον πρόσφυγα και το μέλος ή τα μέλη της οικογένειάς του σε συνέντευξη και να ενεργούν οιαδήποτε άλλη σχετική έρευνα κρίνεται αναγκαία.}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 131/2006 (ΦΕΚ 143/Α/2006), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 167/2008 (ΦΕΚ 223/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Ο χειριστής της αρμόδιας αρχής παραλαβής και εξέτασης αίτησης οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα αποφαίνεται επί της αιτήσεως οικογενειακής επανένωσης και κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο εντός 9 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 131/2006 (ΦΕΚ 143/Α/2006), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 167/2008 (ΦΕΚ 223/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η αρμόδια αρχή παραλαβής και εξέτασης της αίτησης οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα διαβιβάζει την απόφαση για την οικογενειακή επανένωση, μέσω της Υπηρεσίας Διεκπεραίωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οικεία ελληνική προξενική αρχή, η οποία χορηγεί την απαιτούμενη θεώρηση εισόδου με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απαγόρευσης εισόδου του άρθρου 8 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.