Προεδρικό διάταγμα 131/06 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο πρόσφυγας για την έλευση των αναφερόμενων στο άρθρο 13 μελών της οικογένειας του στην Ελλάδα υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης της αίτησης ασύλου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Αίτηση στην οποία δηλώνει ρητά ότι επιθυμεί την έλευση των μελών της οικογένειας του στην Ελλάδα.

 

β. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή, από το οποίο να προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός των προς έλευση προσώπων με τον πρόσφυγα, καθώς και η ηλικία τους. Εφόσον ο πρόσφυγας δεν μπορεί να προσκομίσει τα παραπάνω έγγραφα, οι αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης ασύλου λαμβάνουν υπόψη τους άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία. Απόφαση απόρριψης της αίτησης δεν μπορεί να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην μη ύπαρξη των εν λόγω δικαιολογητικών.

 

γ. Ακριβές αντίγραφο των ταξιδιωτικών εγγράφων του μέλους ή των μελών της οικογένειας.

 

δ. Εφόσον η αίτηση για οικογενειακή επανένωση αφορά τους γονείς απαιτείται επιπλέον:

 

i) βεβαίωση δημόσιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης με την οποία αποδεικνύεται ότι ο πρόσφυγας διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας ως προς το σύνολο των κινδύνων που προβλέπονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργαζομένων ημεδαπών, η οποία να καλύπτει και τα μέλη της οικογένειας του που θα συντηρούνται από αυτόν, ή

 

ii) εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής αρχής ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειας του, το οποίο δεν προέρχεται από το σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε γονέα και τέκνο και

 

iii) επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή σύμβαση μίσθωσης κατοικίας θεωρημένη από δημόσια οικονομική υπηρεσία ή άλλο επικυρωμένο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι ο πρόσφυγας διαθέτει κατάλυμα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του ιδίου και της οικογένειας του.

 

2. Εφόσον η αίτηση για οικογενειακή επανένωση αφορά τον εκτός γάμου σύντροφο του πρόσφυγα, λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης αυτής ιδίως η ύπαρξη κοινού τέκνου, η προηγούμενη συγκατοίκηση και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.

 

3. Εφόσον η αίτηση οικογενειακής επανένωσης δεν υποβλήθηκε εντός τριών μηνών από την αναγνώριση του πρόσφυγα απαιτείται επιπροσθέτως η υποβολή των προβλεπόμενων από την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 δικαιολογητικών σε κάθε περίπτωση, εκτός αν πρόκειται για ασυνόδευτο ανήλικο.

 

4. Οι Προϊστάμενοι των αρμοδίων αρχών της παραγράφου 1 αναθέτουν σε υπάλληλο της Υπηρεσίας τους (χειριστή) τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την υποβολή σχετικής με την αίτηση οικογενειακής επανένωσης του πρόσφυγα εισήγησης. Για τη διακρίβωση της ύπαρξης οικογενειακής σχέσης, οι αρμόδιες αρχές ή οι υπάλληλοι μπορούν να καλούν τον πρόσφυγα και το μέλος ή τα μέλη της οικογένειάς του σε συνέντευξη και να ενεργούν οιαδήποτε άλλη σχετική έρευνα κρίνεται αναγκαία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του προεδρικού διατάγματος 113/2013 (ΦΕΚ 146/Α/2013).

 

5. Ο χειριστής της αρμόδιας αρχής παραλαβής και εξέτασης αίτησης οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα αποφαίνεται επί της αιτήσεως οικογενειακής επανένωσης και κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο εντός 9 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η διακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της οικογενειακής επανένωσης προσκρούει σε αντικειμενικές δυσκολίες δικαιολογείται η εξέταση αιτήματος μέσα σε 2 μήνες μετά τη συμπλήρωση του εννεαμήνου. Κατά την εξέταση της αίτησης λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον των ανήλικων τέκνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του προεδρικού διατάγματος 113/2013 (ΦΕΚ 146/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 167/2008 (ΦΕΚ 223/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.