Προεδρικό διάταγμα 131/06 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας πρόσφυγα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμόδια αρχή παραλαβής και εξέτασης της αίτησης οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα διαβιβάζει την απόφαση για την οικογενειακή επανένωση, μέσω της Υπηρεσίας Διεκπεραίωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οικεία ελληνική προξενική αρχή, η οποία χορηγεί την απαιτούμενη θεώρηση εισόδου με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απαγόρευσης εισόδου του άρθρου 8 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005). Στη θεώρηση αναγράφεται ο σκοπός άφιξης του αλλοδαπού, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης για την οικογενειακή επανένωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του προεδρικού διατάγματος 113/2013 (ΦΕΚ 146/Α/2013).

 

2. Τα μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα, που εισήλθαν στη Χώρα υπό τις διατυπώσεις της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από την άφιξη τους να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή εφόσον είναι ανήλικοι δια του αιτούντος την έλευση τους, αίτηση στις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης του τόπου διαμονής τους για χορήγηση άδειας διαμονής. Η άδεια αυτή χορηγείται ατελώς και είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου.

 

3. Η διάρκεια της άδειας διαμονής που χορηγείται σε μέλος της οικογένειας δεν δύναται να υπερβαίνει εκείνη της άδειας διαμονής του πρόσφυγα. Κατά την ανανέωση, η άδεια διαμονής των μελών ακολουθεί την τύχη της άδειας διαμονής του πρόσφυγα.

 

4. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη της οικογενείας του πρόσφυγα ενημερώνεται ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 167/2008 (ΦΕΚ 223/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.