Προεδρικό διάταγμα 11/1/80

ΠΔ 11-01-1980: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών εις περιοχήν του Νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-01-1980: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών εις περιοχήν του Νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 49/Δ/1980), 29-01-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 2) και 85Α αυτού,

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 80, 87 και 125 αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμό ΕΔ2Α/20/04/ΦΘ211/1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμού ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 αποφάσεως περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1978).

 

4. Την υπ' αριθμόν 1272/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε :

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Επί γηπέδων του Νομού Ιωαννίνων κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων, κωμών και οικισμών ή εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, περικλειόμενων διά διακεκομμένης γραμμής ως εμφαίνεται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο διά της υπ' αριθμόν Γ/38169/1979 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:50.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος, επιτρέπεται η ανέγερσις μόνον των κάτωθι κτιρίων και εγκαταστάσεων:

 

α) Κατοικιών,

β) Γεωργικών Αποθηκών,

γ) Δεξαμενών,

δ) Θερμοκηπίων,

ε) Αθλητικών Εγκαταστάσεων,

στ) Υδατοδεξαμενών,

ζ) Φρεατίων,

η) Μικρών Αποθηκών διά την φύλαξη εργαλείων,

θ) Εκπαιδευτηρίων,

ι) Ευαγών Ιδρυμάτων,

κ) Νοσοκομείων,

λ) Εγκαταστάσεων κέντρων παραθερισμού (camping),

μ) Ιερών Ναών,

ν) Κοινοτικών Ιατρείων,

ξ) και Κτιρίων Κοινής ωφελείας (ΔΕΗ-ΟΤΕ).

 

2. Ώς όροι και περιορισμοί δομήσεως διά την ανέγερση των ανωτέρω κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζονται οι καθορισθέντες διά του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 

pd.11.1.80

 

Εις τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 11-01-1980

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΖ6 του άρθρου 3 του από 05-05-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 297/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.