Προεδρικό διάταγμα 11/5/20

ΠΔ 11-05-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπάρτης (νομού Λακωνίας) στο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Λυκούργου, Άγιδος, Μητροπολίτου Γερμανού και Λυσσάνδρου, καθορισμός χώρου Γενικών Αρχείων του Κράτους και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-05-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπάρτης (νομού Λακωνίας) στο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Λυκούργου, Άγιδος, Μητροπολίτου Γερμανού και Λυσσάνδρου, καθορισμός χώρου Γενικών Αρχείων του Κράτους και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 289/Δ/2020), 03-06-2020.

 

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 και 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 (παράγραφος 2) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου 4315/2014.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του νόμου 3028/2002 για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, (ΦΕΚ 153/Α/2002) όπως ισχύουν.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

5. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 58041/2358/1985 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Σπάρτης (Λακωνίας) (ΦΕΚ 471/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 48972/1443/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 290/ΑΑΠ/2014).

 

7. Το υπ' αριθμόν 5341/19-09-2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΤ/YΝΕΜΤΕΔΕ/Φ12/β/7748/12-10-2010 απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 410/2015 και 542/2018 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης.

 

10. Τις υπ' αριθμόν 8/συνεδρία 1η/08-03-2016 και 22/συνεδρία 3η/1912-2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν υπ' αριθμόν 1/συνεδρία 1η/28-02-2020 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Το υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/32184/1687/08-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

13. Το υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/1474/48/24-03-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Δήμου.

 

15. Την υπ' αριθμόν 226/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-05-2020

 

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.