Προεδρικό διάταγμα 11/7/79

ΠΔ 11-07-1979: Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πειραιώς σε περιοχή Ακτή Πρωτοψάλτη Καστέλλας, χαρακτηρισμού αυτής ως παραδοσιακού οικισμού και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-07-1979: Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πειραιώς σε περιοχή Ακτή Πρωτοψάλτη Καστέλλας, χαρακτηρισμού αυτής ως παραδοσιακού οικισμού και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτής, (ΦΕΚ 385/Δ/1979), 20-07-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 79 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5) και 80 (παράγραφοι 1 και 2) αυτού.

 

3. Την παράγραφο 6 του αυτού ως άνω άρθρου 79 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως αντικαταστάθηκε για της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση των οικοδομικών αδειών καταβαλλόμενων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977).

 

4. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/31-01-1979 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

5. Την υπ' αριθμόν 60/1979 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά.

 

6. Τις από 07-11-1978 και 17-04-1979 αιτιολογικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 756/1978, 355/1979 και 356/1979 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

8. Την υπ' αριθμόν 576/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 11-07-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.