Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων είναι ο σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου τους, η συγκέντρωση και αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων, η αξιολόγηση του απολογισμού της δράσης τους, η διαχείριση και παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με το έργο της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, η εισήγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης για τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, η επιμόρφωση των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και η υποστήριξη του έργου τους.

 

2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

 

β) Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Επιμόρφωσης και Υποστήριξης του έργου των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων:

 

α)α) Η εκπόνηση προγραμμάτων δράσης των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, καθώς και προγραμμάτων κοινών ελέγχων με συναρμόδιες υπηρεσίες, η παρακολούθηση της υλοποίησης τους και η σύνταξη σχετικών αναφορών.

 

β)β) Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για τον συντονισμό και τη βελτίωση του τρόπου δράσης των υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

 

γ)γ) Η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την έκδοση ή τη βελτίωση νόμων και κανονιστικών πράξεων, σε συνεργασία με το τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

 

δ)δ) Η ενημέρωση της ηγεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τα ζητήματα που αφορούν στο έργο των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων.

 

ε)ε) Η ενημέρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τις εξελίξεις, τροποποιήσεις και θέματα εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

 

στ)στ) Η μέριμνα για την αναζήτηση καλών πρακτικών στα συστήματα Επιθεώρησης Εργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η υιοθέτηση και διάδοση τους σε εθνικό επίπεδο.

 

ζ)ζ) Η σύνταξη εγγράφων απαντήσεων που αφορούν στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο για θέματα αρμοδιότητας της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

 

η)η) Η παροχή απαντήσεων και στοιχείων προς τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας ή άλλα θέματα αρμοδιότητας της.

 

θ)θ) Η εισήγηση σε Συλλογικά Όργανα για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)ι) Η συνεργασία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς για την εξέταση και αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

 

ι)α)ι)α) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του νόμου 3996/2011).

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Αξιοποίησης Δεδομένων, Επιμόρφωσης και Υποστήριξης του έργου των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων:

 

α)α) Η συγκέντρωση και αξιοποίηση των δεδομένων που αφορούν στο έργο των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

 

β)β) Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

 

γ)γ) Η αξιολόγηση του απολογισμού δράσης των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

 

δ)δ) Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στον κλάδο των οδικών μεταφορών σχετικά με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Μεταφορών, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων, την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.

 

ε)ε) Η σύνταξη μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων του ΠΣ Εργάνη και ΕΣ Άρτεμη σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

στ)στ) Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών και η κατάρτιση σχεδίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, η συμμετοχή στην οργάνωση και η υλοποίηση της εκπαίδευσης, η οργάνωση και η υλοποίηση εκπαίδευσης μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ - ΣΕΠΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων, η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

ζ)ζ) Η σύνταξη εγχειριδίων και ενημερωτικού υλικού που θα απευθύνονται τόσο στους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, όσο και στους λοιπούς εμπλεκόμενους.

 

η)η) Η διαχείριση και διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με το έργο των υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

 

θ)θ) Η διατύπωση αιτημάτων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αντικείμενο την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και άλλα θέματα σχετικά με το αντικείμενο των Εργασιακών Σχέσεων, καθώς και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών.

 

ι)ι) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με το αντικείμενο και την αποστολή του Τμήματος (άρθρο 2 του νόμου 3996/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.