Προεδρικό διάταγμα 13/4/89c - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 17-02-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 63/Δ/1986) τροποποιείται ως προς τις κάτωθι διατάξεις:

 

1. Το εδάφιο γ της παραγράφου 6 (περιοχές με στοιχείο 3)β) του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εμβαδόν 4000 m2 ή β) έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 270/Δ/1985).}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 2 (περιοχές με στοιχείο 3)δ) προστίθενται τα εξής:

 

{Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).}

 

3. Μετά την παράγραφο 10 τουάρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Δεν επιτρέπεται η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος βιομηχανιών και βιοτεχνιών, εντός των ορίων της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, εφόσον η βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση τους αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες και αποθήκες που έχουν ανεγερθεί νόμιμα και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος δύνανται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου, να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους και το μηχανολογικό εξοπλισμό τους.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθενται τα εξής:

 

{Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται και αναθεώρηση των οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1983) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.