Προεδρικό διάταγμα 14/4/10c

ΠΔ 14-04-2010: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Νέου Οικισμού Κατωχωρίου του Δήμου Πορταριάς (Νομού Μαγνησίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-04-2010: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Νέου Οικισμού Κατωχωρίου του Δήμου Πορταριάς (Νομού Μαγνησίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 193/ΑΑΠ/2010), 19-05-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160 (παράγραφοι 1 και 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9)β του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Α/2009).

 

5. Τις υπ' αριθμούς 177/2003, 93/2004 και 55/2008 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πορταριάς.

 

6. Το υπ' αριθμόν ΔΥ8Γ/ΓΠ 153109/21-11-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας, Κτηματολογίου και Τοπογραφήσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

7. Την 61/2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 20/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-04-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.