Προεδρικό διάταγμα 14/6/11c - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ζώνες προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εντός των ορίων που καθορίζονται με το άρθρο 2 του παρόντος, ορίζονται ζώνες προστασίας, όπως φαίνονται με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και Ε στα διαγράμματα του άρθρου 2 και καθορίζονται κατά ζώνη χρήσεις γης ως εξής:

 

1. Ζώνη Α - Απόλυτη προστασία της φύσης και των μνημείων

 

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, με στόχο την απόλυτη προστασία των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και την οικολογικά συμβατή ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών, γεωλογικών και ιστορικών χαρακτηριστικών του Υμηττού.

 

(α) Στη Ζώνη Α επιτρέπονται μόνο χρήσεις που είναι συμβατές ή κρίνονται απαραίτητες για τις ανάγκες προστασίας της περιοχής, όπως έργα αντιπυρικής προστασίας, πυροσβεστικοί κρουνοί, εργασίες δασικής διαχείρισης, χάραξη μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών. Επιτρέπονται οι ήπιες ανασχετικές παρεμβάσεις σε ρέματα.

 

(β) Η οργάνωση της Ζώνης Α, οι πορείες των πεζών, τα σημεία υπαίθριας αναψυχής, οι θέσεις θέας και παρατήρησης της ορνιθοπανίδας, ο τρόπος ανάδειξης των αξιόλογων φυσικών και ιστορικών στοιχείων, οι είσοδοι στη ζώνη, η οργάνωση των πυλών εισόδου και ο τρόπος σύνδεσής τους με τον αστικό ιστό, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από ειδική μελέτη που εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

(γ) Εντός της Ζώνης Α απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση. Για τα υπάρχοντα μνημεία και νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, επιτρέπεται η διενέργεια επισκευαστικών και αναστηλωτικών εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χωρίς καμία οικοδομική επέκταση.

 

(δ) Οριοθετείται ως ζώνη Α η έκταση η οποία καταλαμβάνει πλάτος 50 m εκατέρωθεν του άξονα των σημαντικότερων ρεμάτων του ορεινού όγκου, όπως απεικονίζονται στα σχετικά διαγράμματα του άρθρου 2 του παρόντος. Το όριο αυτό, προσαρμόζεται αυτομάτως επί του οριοθετούμενου ορίου κάθε φορά που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ η κατά νόμο οριοθέτηση των ρεμάτων αυτών.

 

(ε) Εντός της Ζώνης Α επιτρέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση ιστών για τη συγκέντρωση των εγκαταστάσεων κεραιών ραδιοφωνίας - τηλεόρασης και του συνοδευτικού εξοπλισμού τους με στόχο την απομάκρυνση των υφισταμένων κεραιών. Το είδος, ο αριθμός και η κατάλληλη από άποψη προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας των πτήσεων θέση των νέων ιστών, καθορίζεται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών.

 

Επίσης επιτρέπεται η αναβάθμιση σε ενεργειακό πάρκο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας των προς αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην ανατολική πλευρά του Υμηττού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

2. Ζώνη Β - Περιφερειακή ζώνη προστασίας

 

Καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης, εκπαίδευσης και υπαίθριας αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού.

 

(α) Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπεται η γεωργία, η ανέγερση γεωργικών αποθηκών, εκπαιδευτηρίων (δημοσίων και ιδιωτικών) δομημένων με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής κατά τις διατάξεις του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008) και η δημιουργία υπαίθριων χώρων αναψυχής, πολιτισμού, όπως μουσείων και αθλητισμού, με τους ακόλουθους όρους:

 

(α.α) Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας για τις χρήσεις της εκπαίδευσης ορίζονται τα 40 στρέμματα, αποκλειομένων των παρεκκλίσεων αρτιότητας.

 

(β.β) Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης των γηπέδων ορίζεται σε 0,2 και το ποσοστό κάλυψης σε 15%. Τουλάχιστον το 50% του γηπέδου επιβάλλεται να καλύπτεται με ψηλό πράσινο.

 

(γ.γ) Άνω των 3.000 m2 απαιτείται διάσπαση του όγκου των κτιρίων.

 

(β) Οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πενταετές πρόγραμμα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων στις περιοχές εκτός ζώνης Α, δομούνται με την προϋπόθεση έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), ως ισχύει, με όποιο εμβαδόν απαιτείται για τη χρήση αυτή, χωρίς την απαίτηση αρτιότητας των 40 στρεμμάτων.

 

(γ) Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας για την ανέγερση κτισμάτων που εξυπηρετούν τις χρήσεις γεωργίας, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής ορίζονται τα 20 στρέμματα αποκλειομένων των παρεκκλίσεων της αρτιότητας. Η μέγιστη επιφάνεια των κτιρίων ανά άρτιο γήπεδο ορίζεται:

 

(α.α) γεωργικής αποθήκης, τα 30 m2,

 

(β.β) βοηθητικών χώρων αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής, τα 30 m2

 

(δ) Εντός των ορίων της Ζώνης Β, στις ανατολικές υπώρειες του Υμηττού στους Δήμους Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Παιανίας, επιτρέπεται η δημιουργία 1 δημοτικού βιοκλιματικού κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ανά δήμο, με τους εξής όρους:

 

(α.α) Μέγιστη επιφάνεια: 150 m2 σε οικόπεδο ελάχιστης έκτασης 10 στρέμματα.

 

(β.β) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 3,5 m.

 

(γ.γ) Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι δυνατή η κατασκευή στέγης με κεραμίδια, το ύψος της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2 m.

 

(ε) Η διαμόρφωση χώρων υπαίθριας αναψυχής, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της έκτασης, διέπεται από τις διατάξεις Υπουργικής Απόφασης [Α] 66102/970/1995 (ΦΕΚ 330/Β/1995). Από τα επιτρεπόμενα έργα και εργασίες της ανωτέρω απόφασης, εξαιρούνται οι περιπτώσεις 9 και 15 και η παράγραφος 16 της συμπληρωματικής Υπουργικής Απόφασης [Α] 99278/5712/57/1997 (ΦΕΚ 1117/Β/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Ζώνη Γ - Αρχαιολογικής προστασίας

 

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων.

 

α) Εντός της ζώνης Γ επιτρέπεται η γεωργική χρήση και η ανέγερση γεωργικών αποθηκών εμβαδού έως 30 m2, κατά τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας.

 

β) Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας για την ανέγερση γεωργικών αποθηκών ορίζονται τα 20 στρέμματα.

 

4. Ζώνη Δ - Μητροπολιτικά πάρκα Γουδή και Ιλισίων

 

Η Ζώνη Δ καθορίζεται ως περιοχή σύνδεσης του ορεινού οικοσυστήματος με την πόλη, εντός της οποίας ιδρύονται το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (Δ-Γουδή) και το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων (Δ-Ιλισίων), σύμφωνα με τους όρους που εξειδικεύονται στο άρθρο 4 του παρόντος.

 

5. Ζώνη Ε - Ειδικές χρήσεις

 

Εντός αυτής είναι δυνατή η λειτουργία υφιστάμενων κοιμητηρίων, με την προϋπόθεση της τήρησης της περί νεκροταφείων ειδικότερης νομοθεσίας.

 

Επιτρέπεται η επέκταση υφιστάμενων κοιμητηρίων κατά τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα στην έκταση που βρίσκεται στη θέση με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗ εμβαδού 22,3 στρεμμάτων, όπως αυτή αποτυπώνεται με τις συντεταγμένες των κορυφών της στο τοπογραφικό διάγραμμα του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, που συνοδεύει σε φωτοσμίκρυνση την παρούσα ρύθμιση, επιτρέπεται η λειτουργία και επέκταση του υφιστάμενου νεκροταφείου του Δήμου Αργυρούπολης κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.

 

Κατά την επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου νεκροταφείου Δήμου Αργυρούπολης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παραχωρείται τμήμα του τουλάχιστον 2 στρεμμάτων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στο Δήμο της Γλυφάδας για την κάλυψη των αναγκών του. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ακριβής έκταση, οι όροι παραχώρησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), την παράγραφο 4 του άρθρου 62 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.